Wniosek o urlop na żądanie wzór

Jak napisać wniosek o urlop na żądanie - wzór

W ramach urlopu wypoczynkowego  przysługuje Ci 4 dni urlopu na żądanie. O terminie jego wykorzystania decydujesz osobiście. Do urlopu na żądanie masz prawo niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pozostajesz w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.
Uwaga! Jeżeli wykorzystasz urlop na żądanie u pierwszego pracodawcy, a następnie, w tym samym roku kalendarzowym, podejmiesz pracę u innego, nie będziesz miał już możliwości z niego korzystać. 
Żądanie udzielenia urlopu możesz zgłosić w jakiejkolwiek formie – pisemnie, ustnie, telefonicznie lub w inny dostępny sposób. Pracodawca nie może ograniczyć tego prawa np. poprzez wprowadzenie zasady wnioskowania o urlop na żądanie tylko w formie pisemnej, bo takie działanie stałoby w sprzeczności z przeznaczeniem takiego urlopu.
Uwaga! Żądanie udzielenia urlopu zgłaszasz najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia

Urlop na żądanie - co na to Sąd Najwyższy?

W wyroku z dnia 15 listopada 2006 r. (sygn. akt I PK 128/06) Sąd Najwyższy stwierdził, że pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie najpóźniej pierwszego dnia wypoczynku, ale przed rozpoczęciem swojej dniówki roboczej.

Uzasadniając stanowisko, Sąd Najwyższy wskazał, że urlop na żądanie, mimo jego szczególnego charakteru, nadal musi być udzielany przez pracodawcę i pracownik sam nie może go sobie udzielić. Z uwagi na fakt, że udzielenie urlopu na żądanie winno nastąpić przed wyznaczoną dla pracownika godziną rozpoczęcia pracy, w takim też terminie pracownik winien zgłosić chęć skorzystania z tego uprawnienia.

Prawo do 4 dni urlopu na żądanie oznacza, że pracownik może 4 razy w roku zażądać udzielenia mu urlopu na dzień, który, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, miał być jego dniem pracy. Gdyby pracownik wystąpił o urlop na żądanie np. na 4 dni, w których, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy, miał pracować po 12 godzin – wykorzystałby 48 godzin urlopu, a gdyby występował o taki urlop na dni, w których, zgodnie z jego rozkładem, czas pracy wynosił po 4 godziny, to wykorzystałby 16 godzin urlopu.

Urlop na żądanie w wymiarze 4 dni przysługuje na dany rok kalendarzowy. Niewykorzystany do końca grudnia nie przepada, ale traci cechy urlopu na żądanie i przechodzi na następny rok kalendarzowy jako urlop zaległy.

Pracodawcy często mają wątpliwość, jaki jest charakter urlopu na żądanie – a dokładnie, czy każdy wniosek o udzielenie urlopu na żądanie musi być przez pracodawcę uwzględniony. Zagadnieniem tym zajmował się Sąd Najwyższy, który stoi na stanowisku, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie, ale nie jest to obowiązek bezwzględny.

Odmowa udzielania urlopu na żądanie wymaga istnienia szczególnych okoliczności, które powodują, że zasługujący na ochronę wyjątkowy interes pracodawcy wymaga obecności pracownika w pracy.
Uwaga! Samowolne rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych [patrz: wyrok z dnia 16 września 2008 r. (sygn. akt II PK 26/08), wyrok z dnia 28 października 2009 r. (sygn. akt II PK 123/09), wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. (sygn. akt SNO 29/13)].
Wniosek o urlop na żądanie 

Komentarze

Popularne posty