Ulga za internet 2017

Odliczenie ulgi za internet 2017

Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu wydatki.

Warunki uprawniające do odliczenia ulgi za internet

Z ulgi za internet mogą skorzystać podatnicy, którzy:

1. ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci internet - odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

3. posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności: 

dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i
dane identyfikujące sprzedającego usługę,
rodzaj zakupionej usługi oraz
kwotę zapłaty,

4. w latach wcześniejszych nie korzystali z ulgi za internet i albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2016 rok.

5. wydatku z tytułu użytkowania sieci internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.
Uwaga! Odliczenia w ramach ulgi za internet można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych

Ulga za internet 2017: kwota odliczenia

Ulga za internet jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Limit ten dotyczy jednego podatnika. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu.
Uwaga! Limit nie przechodzi na następny rok. Wydatek poniesiony w danym roku i nieodliczony z powodu braku dochodu (przychodu), nie może być odliczony w roku następnym.

Ulga za internet 2017: sposób odliczenia

Ulga za internet odliczana jest od:
dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych);

przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).
Uwaga! Odliczeń możesz dokonać w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz poprzez załącznik PIT/O.
Co jeszcze należy wiedzieć o uldze za internet?

1. W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł.

Tzn. jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 800 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

2. Powyższa zasada ma również zastosowanie do pozostałych domowników. Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia ulgi za internet, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi.

3. Jeżeli podatnik korzysta z usługi „pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci internet, pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci internet.

Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia.

4. Z ulgi za internet mogą korzystać także osoby użytkujące sieć internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Komentarze

Popularne posty