Usługi opiekuńcze dla osób starszych

Usługi opiekuńcze dla osób starszych, czyli pomoc w codziennym życiu 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie ich zapewnić. Świadczone są najczęściej w mieszkaniu osoby potrzebującej.
Co obejmują usługi opiekuńcze? 

Usługi opiekuńcze obejmują:
  • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: pomoc z zwykłych zajęciach, tj: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie, załatwianie spraw urzędowych;
  • opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kapanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zmiana bielizny, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
  • pielęgnację zleconą przez lekarza;
  • pomoc z podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: realizację indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie. 
Wniosek w tej sprawie wraz z zaświadczeniem lekarskim o konieczności korzystania z tego typu usług składa się w miejscowym ośrodku pomocy społecznej. Gdy starasz się o specjalistyczne usługi opiekuńcze, potrzebne będzie stosowne zaświadczenie.
Uwaga! Korzystanie z usług opiekuńczych jest odpłatne. Wysokość odpłatności (ustalają ją władze gminy) zależy od dochodu rodziny (netto) oraz rodzaju i miejsca świadczenia usług. Godzina usługi opiekuńczej kosztuje ok. 10 zł. 
Gdy dochód nie przekracza ustawowego kryterium (514 zł na osobę w rodzinie i 634 zł dla osoby samotnej) usługi są bezpłatne.

Całodobowa opieka w palcówce 

Jest przeznaczona do osób, które wymagają stałej, całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby, a ich bliscy nie mogą im jej zapewnić. Wniosek o umieszczenie w państwowym domu pomocy społecznej należy zgłosić w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Trzeba też będzie przedstawić:
  • dokumenty potwierdzające stan zdrowia;
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości emerytury lub renty (wraz z odcinkiem ostatniej wypłaty);
  • ewentualnie decyzję gminy o przyznaniu zasiłku stałego;
  • pisemną zgodę na umieszczenie w domu opieki i potrącanie opłaty za pobyt. 
Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje ośrodek gminny. 
Uwaga! Pobyt w domu opieki jest odpłatny. Osoba, która ubiega się o przyjęcie oddaje 70% swojego dochodu, pozostałe 30% pozostaje na jej własne potrzeby. Jeżeli nie ma na to środków (bp np. ma niską rentę), kosztami może zostać obciążona rodzina, a gdy jej nie ma - gmina. 

Komentarze

Popularne posty