Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?


To system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacz karty  ma możliwość korzystania  z  katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą  oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? 


Karta przysługuje niezależnie od dochodu rodzin, które wychowują przynajmniej trójkę dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia; 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;  
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Uwaga! Rodzina w chwili składania wniosku musi spełniać ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu, co najmniej trojga dzieci, które spełniają wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała  żadnemu z jej członków.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice zastępczy lub osoby, które prowadzą rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio,  dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.  

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują  Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom 

umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka. 

Jak i gdzie się zgłosić po Kartę Dużej Rodziny?


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny składasz wniosek w urzędzie gminy właściwym dla Twojego miejsca  zamieszkania.

Komentarze

Popularne posty