Lokata czy fundusz inwestycyjny

Co wybrać: lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny?

Lokata bankowa

Lokata bankowa, to bardzo popularny sposób odkładania oszczędności. Założenie jej jest proste - dajesz bankowi odpowiednią dyspozycję (zwykle można to zrobić przez internet). Wiele banków nie wymaga przy tym posiadania ROR-u.


Oprocentowanie lokaty zależy od czasu jej trwania, jak i wysokości wkładu.
Uwaga! Zdarza się, że banki ustalają minimalny wkład umożliwiający założenie lokaty, najczęściej jest to 500 do 1000 zł.  
Zakładając lokatę bankową zastanów się, na jaki czas najlepiej zdeponować środki, bo przedwczesne ich wypłacenie może spowodować nawet całkowitą utratę odsetek. Zwróć też uwagę na sposób kapitalizacji odsetek - czyli doliczanie zysku do zgromadzonych środków.

Może ono następować codziennie, co miesiąc, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Im częściej tym lepiej dla Twoich oszczędności.
Uwaga! Wybierając lokaty według oprocentowania sprawdzaj obowiązujące w bankach promocje, jak i warunki oferowane przy zakładaniu depozytu przez internet (ten sposób daje możliwość wyższych odsetek). 
Wadą lokaty bankowej jest brak możliwości dopłacania środków w trakcie umowy.

Z chwilą zakończenia depozytu, bank pobierze z Twoich zysków podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki (19%). Ale to samo robi także w każdym cyklu rozliczeniowym na koncie oszczędnościowym.
Uwaga! Lokata bankowa to bezpieczny sposób trzymania pieniędzy. Chroni ją bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli bank zbankrutuje lub z innego powodu straci płynność finansową, Fundusz gwarantuje zwrot środków do wysokości 100 000 euro w złotych (bez względu na ilośc depozytów). 

Rodzaje lokat bankowych

1. Lokata denominowana

Lokata denominowana to inaczej mówiąc lokata zakładana w walucie obcej.

Kiedy najlepiej założyć lokatę denominowaną? 

Jeśli posiadasz zaoszczędzone pieniądze  w walucie obcej, możesz otworzyć lokatę denominowaną, czyli w innej walucie jak złotówki. Możesz więc oszczędzać w dolarach, euro bądź, jeśli bank dysponuje to także w innych walutach. Odsetki naliczone będą według aktualnego kursu NBP, na każdy dzień, a następnie sumowane na koniec trwania lokaty i wypłacane wraz z kapitałem własnym.

2. Lokata inwestycyjna

Lokata inwestycyjna to lokata bankowa, która zapewnia pewien minimalny próg oprocentowania, ale jednocześnie daje możliwość znaczącego wzrostu oprocentowania w zależności od zmian cen instrumentów pochodnych, w jakie bank inwestuje część środków pochodzących z lokaty.

3. Lokata negocjowana

Lokata negocjowana to lokata, w której masz możliwość negocjowania z bankiem oprocentowania i innych warunków umowy.

Korzyści wynikające z zawarcia lokaty negocjowanej:
  • oprocentowanie lokaty wyższe od oprocentowania rachunku bieżącego o i standardowych lokat terminowych;  
  • dopasowanie terminu inwestycji do Twoich potrzeb;
  • indywidualna negocjacja warunków. 
4. Lokata nocna (overnight)

Lokata nocna to lokata, która jest zakładana jednego dnia, a wypłata środków powiększonych o odsetki następuje następnego dnia roboczego.

5. Lokata progresywna

Lokata progresywna to lokata, której umowa przewiduje wzrost oprocentowania środków w kolejnych okresach oszczędzania (miesiącach); pozwala na wcześniejsze podjęcie środków bez utraty odsetek (wypłacane są odsetki za wszystkie zakończone okresy oszczędzania albo za każdy dzień umowy).

Zalety lokat progresywnych:

Nie musisz zamrażać pieniędzy na cały okres oszczędzania. W razie potrzeby możesz wypłacić kapitał łącznie z odsetkami lub wypłacić same wypracowane odsetki, a to oznacza większą swobodę w dysponowaniu wpłaconymi środkami. Umożliwiają dokonywanie systematycznych dopłat do lokaty bez dodatkowych umów. Wysokość dopłat jest ustalana przez bank, natomiast częstotliwość zależy od Ciebie.

Wady lokat progresywnych:

• Oprocentowanie lokat progresywnych reklamowane przez banki nie obowiązuje przez cały okres trwania lokaty. Najczęściej banki pokazują najwyższą stawkę procentową z ostatniego miesiąca lokaty, co nie oznacza, że takie oprocentowanie obowiązuje przez cały okres oszczędzania.

• Minimalna wpłata początkowa do otwarcia lokaty jest zwykle wyższa niż w wypadku standardowych lokat terminowych.

• W wypadku dopłacania pieniędzy to bank określa minimalną stawkę miesięcznych dopłat.

6. Lokata rentierska

Lokata rentierska to lokata, która charakteryzuje się tym, że odsetki, jakie przynosi, nie są kapitalizowane (dopisywane do pierwotnej kwoty depozytu), ale wypłacane posiadaczowi takiej lokaty lub wskazanej przez niego osobie – czyli rentierowi.

7. Lokata terminowa

Lokata terminowa to depozyt dokonywany na określony w umowie czas. Lokaty terminowe to najbezpieczniejszy i najprostszy sposób inwestowania pieniędzy. Proste warunki oraz pewny zysk pozwalają spać spokojnie podczas, gdy Twój kapitał systematycznie rośnie.

Zalety lokaty terminowej:

Bank gwarantuje Ci zysk, w postaci odsetek liczony na podstawie oprocentowania, zdeponowanej kwoty oraz okresu inwestycji. Dzięki temu nie musisz regularnie sprawdzać notowań giełdowych ani wyników funduszy inwestycyjnych. W czasach kryzysu finansowego, wiele osób dotkliwie przekonało się o tym, jakie ryzyko niosą ze sobą tego rodzaju inwestycje.

Wady lokaty terminowej:

Lokaty terminowe pozwalają na uzyskanie określonego zysku w określonym czasie, jest on niewielki w porównaniu z tym co możesz zarobić inwestując na giełdzie, albo w fundusze inwestycyjne.

• Decydując się na lokatę, zamrażasz swój kapitał na ustalony w umowie okres czasu. Jeśli chciałbyś z nich skorzystać musisz zerwać lokatę, co oznacza utratę odsetek.

8. Lokata antypodatkowa

Lokata antypodatkowa (antybelkowa) to lokata, która umożliwia uniknięcie konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki ).

Zalety lokat antypodatkowych;

Jej największą zaletą jest stały dostęp do posiadanych środków, w przeciwieństwie do tradycyjnych lokat, które powodują zamrożenie kapitału na dany okres, a wcześniejsze zerwanie lokaty skutkuje najczęściej utratą wypracowanych odsetek.

Wady lokat antypodatkowych:

Zdecydowaną wadą lokat jednodniowych jest fakt, że prawie w każdym banku, w którym chcesz założyć taką lokatę, musisz posiadać rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, z którym często również wiążą się różnego rodzaju opłaty, które ostatecznie mogą w znaczny sposób obniżyć całkowity zysk z inwestycji i może się ona okazać nieopłacalna. 

Fundusz inwestycyjny 

Fundusz inwestycyjny gromadzi i lokuje środki wpłacane m.in. przez osoby prywatne, takie jak Ty. Zarządza nim Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Inwestowanie w fundusze jest opłacalne, gdy możesz zamrozić środki na dłuższy czas, bo osiągają one najlepsze zyski dopiero po paru latach.
Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? 

Najlepiej podziel oszczędności i zainwestuj w kilka funduszy zarządzanych przez różne towarzystwa.

Jeśli chcesz ograniczyć ryzyko do minimum wybierz fundusz rynku pieniężnego. Średnio ryzykowne są fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone - część pieniędzy jest inwestowana w bezpieczne instrumenty jak obligacje i bony skarbowe, a część w akcje.

Jeśli zależy Ci na znaczącym zysku, możesz zainwestować w fundusze, które lokują w akcje spółek czy takie kupujące surowce, ale musisz wiedzieć, ze jest to ogromni ryzykowne, bo w razie bessy (spadku) na rynku poniesiesz duże straty.
Uwaga! Za zarządzanie Twoimi pieniędzmi w TFI ponosisz; 
  • opłatę manipulacyjną (z chwilą wpłaty środków do funduszu), która stanowi procent wnoszonej kwoty. Jej wysokość (jest zapisana w statucie) zależy także od rodzaju wybranego funduszu i wpłacanej sumy - im bezpieczniejszy fundusz i wyższa kwota, tym niższa opłata;
  • opłatę za zarządzanie (pobierana codziennie od całości aktywów zgromadzonych w funduszu). 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

1. Fundusze akcji

Fundusz akcji inwestuje przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe).

Fundusz akcji powinien spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

efektywny udział w aktywach funduszu akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych wynosi co najmniej 66%;
fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe oraz posiada benchmark będący możliwym do odwzorowania portfelem lokat, w którym udział akcji oraz innych udziałowych papierów wartościowych wynosi co najmniej 90%.

2. Fundusze mieszane

Fundusze mieszane inwestują w różne klasy aktywów, np. w udziałowe papiery wartościowe (w tym akcje), papiery o stałym dochodzie (obligacje, instrumenty rynku pieniężnego).

3. Fundusze dłużne

Fundusze dłużne inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz nie może inwestować w udziałowe papiery wartościowe z wyjątkiem nabycia akcji w wyniku konwersji długu.

4.  Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego

Do grupy funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego należą fundusze, które spełniają kryteria określone w art. 178 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z późń. zm.) oraz pozostałe fundusze, dla których łączna wartość parametru duration Macaulaya nie przekracza 1.

5.  Fundusze nieruchomości

Do grupy funduszy nieruchomości należą fundusze, które celem inwestycyjnym jest uzyskiwanie dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości lub wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości nieruchomości posiadanych przez fundusz bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek celowych.

6. Fundusze aktywów niepublicznych

Fundusze aktywów niepublicznych specjalizują się w inwestycjach na niepublicznym rynku kapitałowym. 

7. Fundusze absolutnej stopy zwrotu

8. Fundusze surowcowe

Fundusze surowcowefunduszami inwestującymi co najmniej 66% wartości aktywów w instrumenty finansowe powiązane z rynkami surowcowymi, takie jak akcje spółek surowcowych lub towarowe instrumenty pochodne.

9. Fundusze sekurytyzacyjne

Do grupy funduszy sekurytyzacyjnych należą fundusze inwestycyjne zamknięte utworzone jako fundusze sekurytyzacyjne, zgodnie z postanowieniami Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 z późń. zm.).

Komentarze

Popularne posty