Asystent rodziny plan pracy z rodziną

Plan pracy z rodziną asystenta rodziny 

Rodzina, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może otrzymać wsparcie asystenta rodziny. Zakres jego zadań obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami,  bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy.
Zadania asystenta rodziny 

Należy do nich m.in.: udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi oraz udzielanie  pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Asystent wspiera rodzinę za jej zgodą i aktywnym udziałem. Może on zostać przydzielony rodzinie, która przeżywa problemy opiekuńczo-wychowawcze zarówno na wniosek pracownika socjalnego, jak też na mocy decyzji sądu rodzinnego.
Uwaga! Wsparcie organizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania danej rodziny. 
Asystent rodziny przydzielany jest tylko wtedy, gdy taka konieczność wyniknie z analizy  sytuacji rodziny. W przypadku informacji o rodzinie, która przeżywa trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
Uwaga! Jeśli potwierdzi on występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. 
Wcześniej ustala zakres pomocy, jaka powinna być  udzielona rodzinie.
Plan pracy z rodziną - wzór 


Komentarze

Popularne posty