Przejdź do głównej zawartości

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 


O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

  • osoby, które mieszkają w lokalach, do których mają tytuł prawny;
  • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.Dochód, który będzie podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego oblicza się z ostatnich trzech miesięcy sprzed złożenie wniosku. Oblicza się go dodając wszystkich dochody brutto (z podatkiem) osób stale mieszkających razem w gospodarstwie domowym.

Uwaga! Obliczenia należy udokumentować zaświadczeniami o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Do dochodu brutto wlicza się wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty. 

Dodatek przyznawany jest  na normatywną powierzchnię lokalu. Wynosi ona:


    35 m2 dla 1 osoby;
    40 m2 dla 2 osób;
    45 m2 dla 3 osób;
    55 m2 dla 4 osób;
    65 m2 dla 5 osób;
    70 m2 dla 6 i więcej osób.

Uwaga! Kwota brutto to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej i chorobowej. 

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego bierze się 90% wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z mieszkania. Pod uwagę brane są tutaj świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe. To:
  • czynsz;
  • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego;
  • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej.
Uwaga! Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek zainteresowanego w drodze decyzji administracyjnej, a wypłacany na konto zarządcy domu. 

Świadczenie przyznawane jest od 1. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wniosek o dodatek mieszkaniowy został złożony, a więc, gdy złożysz go np. do końca lutego, to po jego rozpatrzeniu świadczenie zostanie przyznane od 1 marca.

Uwaga! O dodatek mieszkaniowy możesz się ubiegać mimo zadłużenia, ale musisz spełnić warunek: nie może dojść do kolizji z następującą przesłanką - jeśli okaże się, że świadczenie dostało przyznane na podstawie nieprawidłowych danych, to będziesz musiał go zwrócić w podwójnej wysokości. 

 Jak wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?1. Dane wnioskodawcy: rozpoczynasz od podania imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu z kodem. Wniosek o dodatek mieszkaniowy możesz wypełnić wspólnie z małżonkiem.

2. Dane zarządy domu:  podajesz nazwę i adres zarządy domu (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, urząd gminy - jeśli mieszkanie jest komunalne).

3. Jakie masz mieszkanie: zaznaczasz, na jakiej podstawie zajmujesz mieszkanie (tytuł prawny nie ma znaczenia na przyznanie świadczenia).

4. Dodatkowe prawa: jeżeli ktoś z domowników jest osobą niepełnosprawną, to wtedy prawo do świadczenia przysługuje nawet, gdy zajmowany lokal jest większy niż przewidują normy.

5. Wyposażenie mieszkania, dochody: tutaj zaznaczasz, że mieszkanie ma centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, gaz. Następnie podaj liczbę osób, które mieszkają razem, dochody rodziny, a także wydatki na mieszkanie.

6. Podpis zarządy domu: zarządca (administrator) musi złożyć podpis na wniosku o dodatek mieszkaniowy (potwierdzić dane dotyczące lokalu). Ty także musisz podpisać wniosek.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy wzór 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.