Zasiłki z pomocy społecznej

Jakie zasiłki z pomocy społecznej? 

O pomoc finansową można wystąpić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej, które wypłacają rożnego rodzaju zasiłki.

Zasiłek pielęgnacyjny 

Otrzyma go m.in.:
  • osoba, która ukończyła 75 lat;
  • osoba niepełnosprawna, która ukończyła i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed kończeniem 21. roku życia. 
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się w swoim ośrodku pomocy społecznej (druk dostępny na miejscu). Wraz z nim należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności i uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje m.in. osobie:
  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS;
  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymane. 
Nie zostanie również wypłacony w sytuacji, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Uwaga! Świadczenie wynosi 153 zł, a jego wysokość zależy od dochodu osoby niepełnosprawnej i je rodziny. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

Zasiłek stały 

Przysługuje osobom:
  • niezdolnym do pracy w związku z wiekiem, które nabyły prawo do emerytury lub
  • całkowicie niezdolnym do pracy, o ile spełniają warunki kryterium dochodowego - 634 zł dla osoby samotnej i 514 zł dla osoby w rodzinie (kwota netto).
Niepełnosprawność trzeba będzie udokumentować, przedstawiając:
  • orzeczenie lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
  • decyzję zaliczenia do I lub II grupy inwalidów;
  • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Uwaga! Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł ani wyższy niż 529 zł. 
 Zasiłek okresowy 

Jest przyznawany m.in. w przypadku długiej choroby, niepełnosprawności, oczekiwania na przyznanie emerytury lub renty. 
Uwaga! Zasiłek okresowy wypłacany jest w wysokości co najmniej 50% różnicy między podanym wyżej kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub w rodzinie. Zasiłek przysługuje w kwocie 20-418 zł.  

Zasiłek celowy 

Wypłacany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych - m.in. umożliwienia kupna leków, żywności, opału. Jego wysokość jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy. 
Uwaga! W szczególnie uzasadnionych przypadkach ośrodek pomocy społecznej może przyznać tzw. specjalny zasiłek celowy, gdy nawet dochód przekracza limit. 
Wniosek o zasiłek celowy składa się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu. Wraz z nim należy złożyć wile dokumentów (szczegółowy wykaz zostanie wydany w ośrodku). Następnie ośrodek przeprowadzi wywiad środowiskowy, żeby ustalić jaka jest  rzeczywista sytuacja bytowa wnioskującego i podejmie decyzję w kwestii zasiłku.  

Komentarze

Popularne posty