Przejdź do głównej zawartości

Jaki fundusz inwestycyjny?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne gotówkowe i pieniężne

Fundusze inwestycyjne, które mają najniższy poziom ryzyka. To idealne rozwiązanie, gdy chcesz ulokować swoje nadwyżki finansowe na krótki okres i oczekujesz zysku konkurencyjnego wobec lokat bankowych. Fundusze gotówkowe i pieniężne inwestują do 100% kapitału w instrumenty dłużne skarbowe i nieskarbowe. Dzięki wysokiej płynności inwestycji środki możesz wypłacić w dowolnym momencie.
Uwaga! W zależności od subfunduszu jaki wybierzesz rekomendowany czas inwestycji wynosi od 1 miesiąca do ponad roku 1 roku.


Fundusze inwestycyjne dłużne

Fundusze, które inwestują głównie głównie w instrumenty dłużne, m.in. polskie bony skarbowe i obligacje. To dobre rozwiązanie, gdy oczekujesz zysków wyższych niż na lokacie bankowej i nie akceptujesz ryzyka związanego z inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Uwaga! W zależności od wybranego przez Ciebie subfunduszu rekomendowany czas inwestycji wynosi od 1,5 roku do ponad 2 lat.  Fundusze denominowane w PLN charakteryzują się średnim poziomem ryzyka inwestycyjnego, zaś fundusze denominowane w USD wysokim poziomem ryzyka.


Fundusze inwestycyjne mieszane

Ze względu na na budowę swojego portfela inwestycyjnego, fundusze mieszane mogą dysponować politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji na rynku. Akcje w portfelu zapewniają inwestorowi udział w zyskach, które wynikają ze wzrostu wartości wyselekcjonowanych spółek giełdowych, które są notowane przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych zaś instrumenty dłużne (bony skarbowe, obligacje) zwiększają bezpieczeństwo inwestycji.   

Uwaga! W tej grupie funduszy inwestycyjny poziom ryzyka określany jest jako średni, a rekomendowany czas inwestycji waha się w przedziale 3-4 lata. 

Fundusze inwestycyjne akcyjne

Fundusze, które inwestują 100% aktywów w akcje. Zdecyduj się na nie, jeżeli akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, liczysz się z możliwością silnych wahań wartości inwestycyjnych, a w zamian oczekujesz wysokich zysków.

Uwaga! W zależności od wybranego przez Ciebie subfunuszu rekomendowany czas inwestycji wynosi co najmniej 5 lat. 


Fundusz ochrony kapitału

Zarządzający tego typu funduszem inwestycyjnym dba, aby w określonym czasie wartość zainwestowanych środków nie spadła poniżej wartości początkowej. Jednocześnie możesz liczyć na wypracowanie dodatkowego choć stosunkowo niewielkiego zysku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.