Obligacje czy warto?

Inwestowanie w obligacje


Obligacje skarbowe są bezpieczne i pewne. To idealna oferta dla początkujących inwestorów oraz osób, które nie lubią ryzyka.

Uwaga! To najbezpieczniejszy instrument na rynku kapitałowym, bo ich wydawca (emitent), którym najczęściej jest Skarb Państwa, gwarantuje całym swoim majątkiem zwrot zainwestowanego kapitału wraz z należnymi odsetkami.
Obligacje skarbowe to instrument finansowy, który może być wydawany przez państwo lub inne podmioty, np. spółki lub samorządy terytorialne. Wydający obligacje - emitent - zaciąga pożyczkę u osoby kupującej (inwestora) na określony czas i zobowiązuje się do ich wykupienia, czyli zwrotu pożyczonego kapitału wraz z odsetkami, po jego upływie.

Uwaga! Czasem emitent może zachęcić nas do kupna w ten sposób, że sprzedaje obligacje z tzw. dyskontem, czyli „w promocji”, np. obligacje skarbowe o wartości nominalnej 100 zł sprzedawane są po cenie emisyjnej 98 zł. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że promocja nie jest kusząca, ale gdy będziemy chcieli kupić np. 1.000 papierów, to już na wstępie sporo zyskujemy.
Gdy emitentowi zależy na tym, by prawo posługiwania się obligacjami miała określona grupa ludzi, to wtedy mogą być one imienne, bądź na okaziciela  i w takim przypadku obligacją może dysponować każdy.

Jak sprzedawane są obligacje?

Sprzedawane są:

  • na rynku pierwotnym  (emitent oferuje je ich pierwszym nabywcom. Krąg uprawnionych do zakupu określany jest prospekcie emisyjnym. Cena, po jakiej obligacje sprzedawane są na rynku pierwotnym, to ich cena emisyjna);
  • na rynku wtórnym - (posiadacz obligacji chce je sprzedać wcześniej, przed terminem wykupu).

Uwaga! Można tego dokonać na rynku regulowanym (za pośrednictwem GPW) oraz rynku nieregulowanym (w drodze umowy cywilnoprawnej).

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa

Mogą je nabyć wyłącznie osoby fizyczne i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym. Nie są natomiast notowane na GPW. Są one emitowane co miesiąc i sprzedaje się je zawsze po cenie równej wartości nominalnej, tj. 100 zł.

Obligacje rynkowe

Mogą je nabyć osoby fizyczne i inne jednostki, a ich najważniejszą cechą jest możliwość obrotu nimi na GPW, ale mogą też być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym.

Ile można zarobić na obligacjach?

Zależy to od ich rodzaju:

  • przy obligacjach o stałym oprocentowaniu od razu będziesz wiedział, jakie odsetki otrzymasz w momencie wykupu;
  • przy obligacjach o zmiennym oprocentowaniu nie będziesz tego wiedział, gdyż oprocentowanie obligacji oblicza się oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego;
  • przy obligacjach zerokuponowych  już w momencie ich wykupu otrzymasz kwotę równą wartości nominalnej, a cały zarobek to różnica pomiędzy ceną emisyjną, po której zakupisz obligacje (np. 98 zł), a jej wartością nominalną (np. 100 zł).

Komentarze

Popularne posty