Usługi opiekuńcze w domu

Komu przysługują usługi opiekuńcze? 

Usługi opiekuńcze przysługuje osobom samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Pomoc świadczona jest najczęściej w mieszkaniu osoby potrzebującej.


Co obejmują usługi opiekuńcze? 

Obejmują:
  • pomoc w codziennym zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej;
  • opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza;
  • pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: organizowanie spacerów, czytanie. 

Wniosek o usługi opiekuńcze 

Wniosek o usługi opiekuńcze w domu składa się w ośrodku pomocy społecznej. W wypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
Uwaga! Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego - pracownik socjalny sprawdza sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową osoby, która z takim wnioskiem występuje. 

Koszt usług opiekuńczych 

Zasady odpłatności ustala gmina. Decydująca jest wysokość dochodu rodziny (netto). Bezpłatne usługi opiekuńcze w domu są zwykle świadczone, gdy dochód nie przekracza kryterium przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej (dla osób samotnie gospodarujących -  634 zł oraz osób w rodzinie - 514 zł). Niektóre gminy dopuszczają wyższe kryterium.

W wypadku przekroczenia wskazanego limitu, osoba zainteresowana ponosi częściową odpłatność - tym większą, im większe jest przekroczenie. Stawka godzinowa za usługi opiekuńcze w domu wynosi przeciętnie 20-28 zł.

Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunkę domową


Wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  są  to  usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  wynikających  z  rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez  osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.Komentarze

Popularne posty