Dom dziennego pobytu

Dla kogo dom dziennego pobytu?

Domy dziennego pobytu przeznaczone są dla osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych, a są jej pozbawione.Kto może ubiegać się o miejsce w domu dziennego pobytu?


Mają do tego prawo: 
  • emeryci, renciści;
  • osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  • osoby samotne;
  • cierpiący na długotrwałą chorobę, która udokumentowana jest stosowanym zaświadczeniem lekarskim, określającym rodzaj wymaganej opieki i okres, w jakim ta opieka jest niezbędna. 

Wniosek o przyjęcie do domu dziennego pobytu

Składa się go w ośrodku pomocy. Przyjęcie następuje na podstawie opinii pracownika socjalnego, który przeprowadza wywiad środowiskowy. 

Pobyt w domu dziennego pobytu trwa przez osiem godzin od poniedziałku do piątku (czasem soboty). Osoby, które korzystają z takiej placówki maja zapewnione:
  • całodzienne wyżywienie;
  • warsztaty terapii zajęciowej służące utrzymaniu sprawności psychofizycznej, zgodnie z wiekiem, ewentualnymi zaleceniami lekarzy specjalistów;
  • ogólną rehabilitację ruchową i indywidualną;
  • podstawowe świadczenia opiekuńcze;
  • pomoc psychologiczną, a także prawną;
  • zajęcia kulturalne. 

Ile kosztuje pobyt w domu dziennego pobytu? 

Wysokość odpłatności określa gmina. Może ona wynieść np. 1% kryterium dochodowego przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej (456 zł lub 542 zł dla osoby samotnej). Do tego dochodzi opłata za posiłki (są placówki, które pobierają tylko tę opłatę). 
Uwaga! Niektóre gminy zwalniają z opłaty za pobyt w placówce osoby przewlekle chore lub niepełnosprawne albo takie, które z uwagi na swoją sytuację materialną nie są w stanie ponieść takiej opłaty. 

Komentarze

Popularne posty