Przejdź do głównej zawartości

Urlop macierzyński 2015

Urlop macierzyński 


Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  • 20 tygodni przy pierwszym porodzie,
  • 31 tygodni przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Uwaga! Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni bez względu na to, czy urodziło się pierwsze, czy kolejne dziecko. Po każdym kolejnym porodzie jednego dziecka pracownica będzie miała każdorazowo prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński dla pracownika-ojca 


Z urlopu macierzyńskiego  ma prawo skorzystać pracownik-ojciec, jeżeli pracownica uprawniona do takiego urlopu wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia.

Pracownik-ojciec może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • pracownica wykorzysta co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie;
  • stan zdrowia matki wymaga opieki szpitalnej i uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem;
  • ojciec posiada status pracownika (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy).
Uwaga! Korzystanie z urlopu macierzyńskiego przez ojca obniża wówczas należny matce wymiar urlopu, bo łączny wymiar urlopu macierzyńskiego dla obojga rodziców nie może wyższy od ogólnie obowiązującego wymiaru w danym przypadku.
Ponadto ojciec dziecko może skorzystać z podstawowego urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka:

  • po wykorzystanie co najmniej 14 tygodni  urlopu macierzyńskiego po porodzie zrezygnuje z dalszej jego części na rzecz ojca dziecka;
  • umrze w trakcie korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego.  
Uwaga! Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień urodzenia dziecka, chyba że pracownica korzystała z takiego urlopu przed porodem. Pracownica ma prawo skorzystać maksymalnie z 6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed przewidywanym porodem. 

Urlop macierzyński przed porodem


Maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego, z jakiego można skorzystać przed porodem, został wprowadzony od 17 czerwca 2013 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy. Obecnie nie ma ustalonego minimum urlopu macierzyńskiego, z jakiego można skorzystać przed porodem.

Uwaga! Urlop macierzyński udzielany jest w tygodniach. Dlatego należy przyjąć, że 1 tydzień to minimalny okres urlopu macierzyńskiego, jaki może być wykorzystany przez pracownicę.    


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.