Przejdź do głównej zawartości

Umowa pracodawcy z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe


Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikację zawodowe umowę, która określa wzajemne prawa i obowiązki stron.

Uwaga! Umowę należy zawrzeć na piśmie. Jeżeli pracodawca nie ma zamiaru zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to nie musi zawierać z nim umowy szkoleniowej.    
Pracodawca powinien jednak potwierdzić w formie pisemnej warunki umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, chociażby nie miało to wpływu na jego zobowiązanie do pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas.

Co powinna zawierać umowa szkoleniowa? 


Obowiązujące przepisy nie wskazują jasno elementów, jakie należy zawrzeć w umowie szkoleniowej. Warto jednak uregulować w niej następujące kwestie:

 • dokładny rodzaj szkolenia lub kierunek, w jakim pracownik będzie podnosił kwalifikacje,
 • zwolnienia pracownika od pracy – ich wymiar, okres przed zajęciami i po ich zakończeniu niezbędny
 • do dojechania przez pracownika na zajęcia i powrót z nich do pracy,
 • wymiar płatnego urlopu szkoleniowego przyznanego pracownikowi na przygotowanie się
 • i przystąpienie do egzaminów końcowych oraz ewentualny wymiar dodatkowego urlopu
 • w przypadku konieczności powtarzania przez pracownika egzaminu końcowego,
 • rodzaj ewentualnej dodatkowej pomocy finansowej dla pracownika (np. refundacja 50% kosztów
 • opłaty za studia),
 •  wysokość i zasady zwrotu dodatkowej pomocy finansowej w przypadku rezygnacji pracownika
 • z dokształcania przed jego ukończeniem, zwolnienia pracownika itd.,
 • okres po zakończeniu dokształcania, przez który pracownik zobowiązuje się do przepracowania
 • na rzecz pracodawcy, i ewentualne skutki wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez
 • pracodawcę lub pracownika.
Uwaga! Pracodawca nie może zawrzeć w umowie w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika postanowień mniej korzystnych od obowiązujących obecnie przepisów. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.