Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka 

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy o upadłości konsumenckiej które są teraz o wiele korzystniejsze.Uwaga! Upadłość konsumencka to dla wielu dłużników jedyna szansa na wyrwanie się z pętli zadłużenia i rozpoczęcie nowego życia, bo umożliwia umorzenie zobowiązań finansowych, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub w wyniku wykonania planu spłaty. 

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Mogą to być osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne.
Uwaga! Ale pod warunkiem, ze fatalna sytuacja finansowa nie wynika z działań umyślnych lub rażącego niedbalstwa (np. ktoś zaciągnął kredyt nie mając zamiaru go spłacać). Poza tym w trakcie postępowania trzeba działać uczciwie i zgodnie z prawem - niedopuszczalne jest np. ukrycie części majątku.
Z wnioskiem do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić jedynie dłużnik - takiego prawa nie mają jego wierzyciele (osoby lub firmy, którym jest winien pieniądze). Sprawy te prowadzą niektóre wydziały gospodarcze sądów rejonowych.
Uwaga! Informacje o tym, gdzie należy złożyć wniosek otrzymamy w najbliższym sądzie rejonowym. Opłata od takiego wniosku wynosi 30 zł (wcześniej było to 200 zł). 

Upadłość konsumencka w praktyce 

W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika staje się masą upadłościową i od tego momentu nie można nim swobodnie dysponować. Będzie nim zarządzał wyznaczony przez sąd syndyk.
Uwaga! Obowiązkiem dłużnika jest wskazanie i wydanie syndykowi całego majaku oraz dokumentacji i korespondencji z nim związaną a także dotyczącą rozliczeń z wierzycielami. 
Syndyk sporządzi inwentaryzację majątku a potem przystąpi do jego sprzedaży. Nie dotyczy to jednak rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia gospodarstwa domowego (rzeczy wyłączone przepisami spod egzekucji)
Uwaga! Według nowych przepisów upadłościowych, jeśli wierzyciele wyrażą na to zgodę, mieszkanie lub dom dłużnika nie są sprzedawane, a gdy do tego dojdzie, otrzyma on pieniądze, które pozwolą na wynajęcie mieszkania na okres od roku do 2 lat (wcześniej był to tylko rok). 

Plan spłaty  

Podczas postępowania upadłościowego sąd ustali plan spłaty. Biorąc pod uwagę wysokość dochodów dłużnika i konieczne wydatki na utrzymanie, stwierdzi jaka część pensji ma zostać przeznaczona na spłatę zobowiązań finansowych. Ustali też termin planu spłaty, który nie może być dłuższy niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 54 miesiące).
Uwaga! Jeśli dłużnik go wykona, pozostała część jego długów zostanie umorzona. 
Alternatywą dla planu spłaty jest złożenie przez konsumenta propozycji układowych z wierzycielami, np. odroczenia płatności danej wierzytelności albo rozłożenia jej na większą ilość rat (będą wtedy mniejsze). Można wówczas zaproponować zachowanie niektórych składników majątku - np. mieszkania.
Co musi znaleźć się  we wniosku o upadłość konsumencką?

  • imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania dłużnika;
  • aktualny wykaz całego majaku z szacunkową wyceną jego składników (wraz z miejscem ich położenia);
  • spis wierzycieli wraz z ich adresami, podaniem wysokości wierzytelności oraz terminów zapłaty;
  • spis wierzytelności spornych (które dłużnik uważa za nienależne);
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika z datami ich ustanowienia (w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych);
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek (opis tego, jakie wydarzenia bądź zawarte umowy doprowadziły do niewypłacalności) Wraz z wnioskiem trzeba złożyć dowody, które to potwierdzają;
  • oświadczenie, że nie ma negatywnych przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Komentarze

Popularne posty