Jak zmienić nazwisko?

Jak zmienić nazwisko?

Masz nazwisko, którego się wstydzisz? Zobacz co powinieneś zrobić, by je zmienić.

Wniosek o zmianę nazwiska 

Wniosek o zmianę nazwiska należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego (od 1 marca 2015 roku może to być dowolny urząd na terenie całej RP). Opłata skarbowa za wydanie decyzji w tej sprawie wynosi 37 zł.
Uwaga! Każdy wniosek musi być koniecznie uzasadniony. Zmiana nazwiska możliwa jest jedynie z ważnych względów, np. nazwisko ośmiesza albo nie licuje z godnością człowieka. Inne sytuacje, gdy jest to dopuszczalne to powrót do dawnego nazwiska (panieńskiego po rozwodzie) albo przysposobienie dziecka. 
Nie można zmienić nazwiska na historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej (chyba że osoba, która się ubiega o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku).


Uwaga! Wniosek o zmianę nazwiska zostanie rozpatrzony negatywnie także wtedy, gdy zachodzi obawa, że ktoś chce zmienić nazwisko, by uchylić się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej.  

Kto może zmienić imię i nazwisko?

Obywatel polski, cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda) cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy Po zmianie można mieć co najwyżej nazwisko dwuczłonowe . 

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:   
 • na inne nazwisko,
 • zmianę pisowni nazwiska,  
 • zmianę nazwiska  ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

Kiedy można zmienić  nazwisko?

Zmienić można nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka , a także można zmienić  nazwisko na:  nazwisko używane, nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada

Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany  nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.

Cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy może zmienić nazwisko wyłącznie z szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.  

Postępowanie o zmianę  nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie nazwiska bądź decyzji.

Gdzie można złożyć wniosek o zmianę nazwiska?

Wniosek o zmianę  nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula  wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic) oraz oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna.

Ponieważ zmiana nazwiska powoduje konieczność nasienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać także, gdzie te akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego który sporządził  ww. akty).

Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy. 
Uwaga! Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę  nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).

Rozciągnięcie zmiany nazwiska rodziców na małoletnie dzieci

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:
 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą 
 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 
 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą 
Uwaga!  W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. 
Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:
 • osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą 
 • w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 
 • za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą 

Jakie dokumenty potrzebne do zmiany nazwiska?  

Wraz z wnioskiem o zmianę nazwiska należy złożyć:
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • jeżeli wnioskodawca pozostaje, bądź pozostawał, w związku małżeńskim - odpis skrócony aktu małżeństwa;
 • skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci;
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 
Trzeba tez okazać urzędnikowi dokument tożsamości.

Wzór wniosku o zmianę nazwiska

Komentarze

Popularne posty