Dodatek mieszkaniowy 2015

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny;
 • osobom, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im loka zamienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy uprawnionych do dodatku mieszkaniowego, zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, mogą z niego skorzystać:
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych, którzy zamieszkują na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu;
 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku);
 • osoby, które mieszkają w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • inne osoby, które mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia). 

Dochód uprawniający do dodatku mieszkaniowego 


Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, który daje podstawę przyznania dodatku mieszkaniowego

Uwaga! Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód brutto (z podatkiem) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, które poprzedzały datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (844,45 zł) i wynosi: - 1,477.79 zł w gospodarstwie jednoosobowym, - 1055,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 125% kwoty najniższej emerytury. 
Dochód, który jest podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego oblicza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed daty złożenia wniosku. 

Uwaga! Kwota brutto to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej, chorobowej. 

Jak przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?  


Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na normatywną powierzchnię wynoszącą:

 • 35 m2 dla 1 osoby;
 • 40 m2 dla 2 osób;
 • 45 m2 dla 3 osób;
 • 55 m2 dla 4 osób;
 • 65 m2 dla 5 osób;
 • 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Komentarze

Popularne posty