Praktyka absolwencka

Zatrudnienie praktykanta 

Praktyka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy (art. 1 ust. 2 ustawy 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich – Dz.U. nr 127, poz. 1052).

Kogo można przyjąć na praktykę

Na praktykę może być przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia.

Praktyka odpłatna i nieodpłatna

Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Czyli aktualnie, w 2014 roku, jest to maksymalnie kwota 1.680 zł x 2 = 3.360 zł.

Prawa praktykanta

Do praktyk absolwenckich nie stosuje się, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, przepisów prawa pracy. Do praktykantów znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące:
  • zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy,
  • dobowego i tygodniowego wymiaru minimalnego odpoczynku,
  • prawa do przerwy w dobowym wymiarze czasu pracy,
  • wymiaru czasu pracy w porze nocnej
(art. 4 ustawy o praktykach absolwenckich).

Umowa z praktykantem

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką (zawartej pomiędzy praktykantem a pracodawcą), określającej m.in.:
  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne (nie mogą to być prace zaliczone do szczególnie niebezpiecznych),
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie
(art. 5 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich).

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące, a zawarcie kolejnej takiej umowy z tym samym podmiotem nie może łącznie przekroczyć tego okresu (art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o praktykach absolwenckich).

Umowa o praktykę odbywana nieodpłatnie może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie, natomiast odpłatnie – z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Ważne 
Nawet gdy praktykant nie wypełnia należycie poleceń pracodawcy albo wręcz przeszkadza czy szkodzi (np.: stwarzając zagrożenie dla innych pracowników), musi zostać zachowane 7-dniowe wypowiedzenie. Wynika to z faktu, że w ustawie o praktykach absolwenckich wymieniono w sposób wyczerpujący artykuły Kodeksu pracy, które stosuje się do umowy o praktykę, a wśród nich nie ma przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę.

Obowiązki wobec praktykanta

Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, identyczne do przysługujących pracownikom, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Dokument na koniec praktyki

Na wniosek praktykanta firma, w której odbył praktykę, wystawia mu na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach (art. 7 ustawy o praktykach absolwenckich).

Artykuł to fragment poradnika Jak zatrudnić i zwolnić pracownika. Praktyczne porady mec. Anny Telec»

Komentarze

Popularne posty