Wzór umowy pożyczki

Jak poprawnie napisać umowę pożyczki? 

Aby uniknąć problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, warto spisać umowę z osobą, której pożyczmy pieniądze.


Uwaga! I to nawet gdy chodzi o niewielką kwotę. Warto tutaj pamiętać o tym, że w wypadku pożyczki przekraczającej 500 zł umowa pisemna jest obligatoryjna. 

Podatek od pożyczki 

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.  Wynosi on 2% pożyczanej kwoty. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki od tej zasady.
Uwaga! Zwolnione z podatku są umoy pożyczkido kwoty 9637 zł zawarte z członkami bliskiej rodziny, zaliczanej do I grupy podatkowej, do której należą: małżonek, zstępni (np. dzieci), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), zięć, synowa, rodzeństwo, teściowie, pasierb, ojczym i macocha. Faktu pożyczki nie trzeba nawet zgłaszać do fikusa. 
Jeśli kwota pożyczki przekracza 9637 zł, to można wtedy skorzystać z ulgi podatkowej, o ile:
  • złożymy deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) w swoi urzędzie skarbowym. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy;
  •  udokumentujesz otrzymanie pożyczki na rachunek bankowy lub prowadzony przez SKOK albo przekazem pocztowym. 

Pożyczka od dalekiego krewnego lub osoby obcej

Jeżeli jednak ktoś pożycza pieniądze od dalekiego krewnego lub osoby obcej (np. koleżanki),  będzie musiał zapłacić podatek, jeśli kwota pożyczki przekracza określone przepisami limity, które wynoszą:
  • 5000 zł (od jednej osoby);
  • 25 000 zł (od kilku osób).
Uwaga! Wspomniane limity dotyczą okresów trzyletnich liczonych od 1 stycznia 2009 r. A zatem jeśli w okresie, który rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i potrwa do końca grudnia 2014 r., ktoś pożyczy od znajomego 5000 zł, nie będzie musiał zapłacić podatku. Gdy kwota będzie wyższa, podatek zostanie naliczony od nadwyżki ponad 5000 zł. 

Jak napisać umowę pożyczki?

1. Pożyczkodawca i pożyczkobiorcaUmowę pożyczki rozpocznij od podania dokładnych danych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, wraz z numerami ich dowodów osobistych.

2. Kwota, termin spłaty, odsetki – W § l umowy podajesz: wysokość pożyczki (cyframi i koniecznie słownie), a także termin, w którym pożyczone pieniądze mają być zwrócone. Możesz też ustalić odsetki od pożyczki.

3. Pokwitowanie – W § 2 pożyczkobiorca potwierdza, że odebrał całą kwotę udzielonej mu pożyczki.

4. Przyrzeczenie zwrotu – W § 3 pożyczkobiorca zobowiązuje się, do oddania w terminie całej kwoty pożyczki (ew. z odsetkami, jeśli zostały ustalone).

5. Dłuższy termin – W § 5 możesz zawrzeć zapis, że istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty. Ale gdyby miało to nastąpić, to obie strony muszą napisać aneks do umowy.

6. Odsetki za zwłokę – W § 6 określ odsetki, które zapłaci pożyczkobiorca, jeżeli nie dotrzyma ustalonego w umowie terminu zwrotu pieniędzy.

7. Zmiany w umowie – Jeżeli strony zmienią inne warunki umowy pożyczki, np. dotyczące odsetek, to muszą sporządzić odpowiedni aneks.

8. Dodatkowy zapis – Na końcu należy napisać, że każda strona otrzymała egzemplarz umowy.

9. Podpisy stron – Pod umową pożyczki własnoręcznie podpisują się obie strony umowy.
Umowa pożyczki - wzór  

Komentarze

Popularne posty