Pozew o obniżenie alimentów wzór

Pozew o obniżenie alimentów 

Pozew o obniżenie alimentów może wnieść osoba zobowiązane przeciwko osobie uprawnionej do uzyskiwania świadczenia alimentacyjnego lun je pełnomocnik, celem obniżenia wartości świadczonych środków utrzymania.
Pozew wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda, a jeśli toczy się sprawa o rozwód lub separację - żądanie obniżenia alimentów przedstawia się w tym postępowaniu przed sądem okręgowym.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu do wniesienia takiego pozwu. Sprawa o alimenty może toczyć się wielokrotnie między tymi samymi osobami. W razie tzw. zmiany stosunków można ponownie wnieść powództwo przeciwko tej samej osobie. 

Jak wnieść pozew o obniżenie alimentów?  

W pozwie musisz dowieść swych możliwości majątkowych i zarobkowych - jako zobowiązanego. Wskazujesz również możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego - jako uprawnionego.
Uwaga! Należy złożyć akty stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa pomiędzy stronami sporu. 
Ponadto w piśmie wskazujesz:
  • sąd lub inny organ do którego kierowany jest pozew;
  • nazwiska i adresy osób, który dotyczy postępowanie. w tym osoby, która wnosi pozew lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pozew;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj pozew);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pozew do sądu: złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Pamiętaj o egzemplarzu dla siebie, na który sąd potwierdzi wniesienie pozwu
Jeśli pozew będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników. Wraz z pozwem kierowanym do sądu składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Pozew musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od pozwu o obniżenie alimentów 

Opłato sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.
Wzór pozwu o obniżenie alimentówUwaga! PESEL pozwanego podajesz, jeżeli posiadasz taką informację, w przypadku braku podaj jego pełne dane personalne (miejsce i data urodzenia, imiona rodziców). 

Komentarze

Popularne posty