Przejdź do głównej zawartości

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy - wzór 


Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownia z aktami wewnątrzzakładowymi, które obowiązują w jego zakładzie pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Pracodawca ma obowiązek na podstawie art. 24112 § 2 k.p., zawiadomić pracowników o wejściu układu zbiorowego w życie, o zmianach dotyczących układu, oraz o wypowiedzeniu i rozwiązaniu układu. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest udostępnić do wglądu na żądanie pracownika teks układu i wyjaśnić jego treść.

Zapoznanie pracownika z treścią regulaminu pracy, który obowiązuje w zakładzie pracy lub odpowiednio obwieszczenia przed rozpoczęciem przez niego pracy, to jeden z obowiązków pracodawcy (art. 1043 § 2 k.p.).
Uwaga! Pracownik stwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu pracy własnoręcznym podpisem.
Zapoznanie się z treścią regulaminu pracy (treścią obwieszczenia) jest istotne z punktu wiedzenia uregulowań czasu pracy, jakie są szczegółowo określane dla danego zakładu pracy właśnie w tych aktach.

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy  Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.