Wykup mieszkania spółdzielczego

Wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego 

Wniosek o wykupienie mieszkania spółdzielczego należy złożyć w biurze zarządu spółdzielni mieszkaniowej, do której należy nasz lokal. Pismo można tam zanieść osobiście.
Uwaga! Trzeba pamiętać o potwierdzeniu złożenia (z datą) na kopii. Jeśli wniosek wysyłamy pocztą (listem poleconym), zachowujemy potwierdzenie nadania. 

Dane osób składających wniosek o wykup mieszkania spółdzielczego  

Należy wpisać tu imię, nazwisko, dokładny adres praz numer i serię dowodu osobistego. Jeśli nasz małżonek też jest członkiem spółdzielni, podajemy również jego dane, gdyż w tym przypadku wniosek składany jest wspólnie.
Uwaga! Jeśli razem z małżonkiem mamy prawo do mieszkania, ale tylko my jesteśmy członkiem spółdzielni, wpisujemy w tym miejscu wyłącznie nasze dane. Natomiast małżonek pisze oświadczenie, że zgadza się na przekształcenie mieszkania

Treść wniosku o wykup mieszkania spółdzielczego 

Tutaj podajemy, czego  dotyczy składany przez nas wniosek i o jaki lokal chodzi.
Uwaga! Koniecznie trzeba zaznaczyć, że występujemy nie tylko o wykup mieszkania, lecz także gruntu przypisanego do naszego lokalu. Trzeba również pamiętać o wystąpieniu do spółdzielni o wyliczenie wszystkich kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z wykupem mieszkania. Zależą one m.in. od tego, jak dawno nasz blok został zbudowany. 

Załączniki do wniosku o wykup mieszkania spółdzielczego 

Dołączamy wyłącznie kopię przydziału mieszkania, ale jeśli tylko jedno z małżonków jest członkiem spółdzielni, to trzeba również dołączyć pisemną zgodę naszego małżonka do przekształcenia lokalu.

Wniosek należy własnoręcznie podpisać. Jeśli mieszkanie jest wspólną własnością, wniosek podpisuje też nasz małżonek. Bez podpisów wniosek będzie nieważny.
Uwaga! Za złożenie wniosku o przekształcenie mieszkania spółdzielczego nie pobierają żadnych opłat. Nie zapłacimy też za pozew do sądu, gdy spółdzielnia blokuje przekształcenie naszego mieszkania. Koszty procesu ponosi bowiem spółdzielnia mieszkaniowa. 
Wzór wniosku o wykup mieszkania spółdzielczego

Komentarze

Popularne posty