Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wzór wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania składa się u komornika przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania (siedziby) wierzyciela. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście do komornika.
Uwaga! Należy pamiętać o potwierdzeniu (z datą) złożenia na kopii pisma. Kopię zachowujemy dla siebie.
Jako dane stron wpisujemy swoje imię, nazwisko i dokładny adres. Podajemy dane dłużnika. Określamy też nazwę wierzyciela i adres. Na końcu wpisujemy sygnaturę akt egzekucyjnych, czyli symbol i nr sprawy, którą prowadzi komornik.


Treść wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 

Wymieniamy tutaj sprawy, które chcemy, aby były rozpatrzone przez komornika. W tym przypadku będzie to umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przeciwko nam (dłużnikowi).
Uwaga! Wnosimy również o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego i wpisujemy, kto powinien zostać nimi obciążony. 

Uzasadnienie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego 

Podajemy w nim, dlaczego wnosimy o umorzenie postępowania komorniczego. Należy napisać, że na poczet spłaty długów np. małżonka komornik zajął przedmioty, które należą wyłącznie do nas. Wymieniamy przedmioty zajęte przez komornika i podajemy, skąd je mamy (od kogo je dostaliśmy, kupiliśmy przed ślubem itp.).

Opisujemy, jakie mamy dowody na to, że wymienione przedmioty są nasza odrębną własnością (np. dowód kupna z datą, umowa darowizny itp.).
Uwaga! Wniosek należy własnoręcznie podpisać (pod uzasadnieniem, w prawym dolnym rogu). Bez naszego podpisu pismo będzie nieważne. Wniosek do komornika można napisać na komputerze lub odręcznie. Jeśli będziemy pisać odręcznie, trzeba zadbać, aby pismo było czytelne i bez żadnych skreśleń. 

Załączniki do wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego  

Tutaj wymieniamy wszystkie pisma i dokumenty, które składamy wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Uwaga! Należy sporządzić odpisy wniosków (dla wierzyciela i dłużnika). Dołączamy też wszelkie dokumenty potwierdzające, że majątek, z którego komornik chce ściągnąć należności, należy wyłącznie do nas.

Opłaty 

Wysokość opłat zależy od przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zwykle komornik wyznacza 5%  pozostałego do spłaty świadczenia, ale nie mniej niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia. W zależności od sprawy opłatę uiszcza dłużnik lub wierzyciel. W niektórych sprawach komornik nie pobiera żadnej opłaty.
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego  - wzór  

Komentarze

Popularne posty