Wniosek o podział majątku wspólnego

Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego? 

Wniosek o podział majątku wspólnego może być wniesiony przez byłego małżonka, a także inna osobę zainteresowaną.Wniosek składany jest w celu zniesienia definitywnego współwłasności, bo po ustaniu małżeństwa powstała ze wspólności łącznej (bezudziałowej) współwłasność w częściach ułamkowych.

Gdzie składa się wniosek o podział majątku wspólnego? 

Należy go złożyć (bez względu na wartość przedmiotu sporu) w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca położenia majątku.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, a jakim należy złożyć wniosek w sądzie. Umowa pomiędzy współwłaścicielami może czasowo wyłączyć możliwość zniesienia współwłasności (artykuł 210 kodeksu cywilnego). Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. 

Jak złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?  

We wniosku dokładnie określ rzeczy, które mają ulec podziałowi, przedstaw dowody własności rzeczy, a także sugerowaną wartość tych rzeczy (przedmiotem podziału mogą być również prawa).
Uwaga! Wniosek o podział majątku wspólnego musi zawierać projekt podziału oraz wskazywać czy podział ten jest zgodny czy nie. 
A ponadto musisz wskazać w piśmie:
  • sąd lub inny organ, do którego kierujesz wniosek;
  • imiona, nazwiska oraz adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej pismo;
  • oznaczanie rodzaju pisma (tutaj wniosek);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pismo do sadu: zawsze złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym egzemplarzu pisma dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Musisz pamiętać o egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma.  
Jeśli wniosek wnosisz za pośrednictwem poczty, zrób to listem poleconym i zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz winien mieć komplet załączników. W piśmie kierowanym do sadu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Pismo musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty za wniosek o podział majątku wspólnego 


Od wniosku o dokonanie podziału majątku wspólnego pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł, a jeśli wniosek obejmuje zgodny projekt zniesienia współwłasności opłata wynosi 300 zł.
Wzór wniosku o podział majątku wspólnego 

Komentarze

Popularne posty