Wniosek o dział spadku wzór

Jak napisać wniosek o dział spadku? 

Wniosek o dział spadku może być złożony w sądzie przez każdego spadkobiercę. Dział spadku może być również dokonany na podstawie umowy - jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość.
Uwaga! Umowa o dział spadku musi mieć formę akty notarialnego. Wniosek składany jest celem zniesienia współwłasności przedmiotów spadkowych (rzeczy i praw), a przedmiotem działu nie mogą być pasywa (długi spadkowe). Przedmiotem działu spadku może być całość spadku lub jego część. Przy dziale spadku obowiązują zasady jak przy znoszeniu współwłasności.
Uwaga! Wniosek o dział spadku składa się w sądzie miejsca położenia spadku
Składa się go, gdy zajdzie potrzeba zniesienia współwłasności (np. w razie konfliktu między współwłaścicielami co do korzystania z przedmiotów spadkowych).  Nie ma z góry ustalonego terminu, w którym należy taki wniosek złożyć.

Umowa pomiędzy współwłaścicielami może czasowo wyłączyć możliwość zniesienia współwłasności (artykuł 210 kodeksu cywilnego).
Uwaga! Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. 

Jak złożyć wniosek o dział spadku?  

We wniosku o dział spadku powołuje się:
  • postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku;
  • spis inwentarza;
  • testament/y jakie sporządził spadkodawca oraz wskazać miejsce ich złożenia;
  • jeśli nie było spisu inwentarza – wskazuje się  składniki majątku mające być objęte działem,
a ponadto w piśmie należy wskazać:
  • sąd lub inny organ, do którego kierowany jest wniosek;
  • nazwiska i adresy osób, który dotyczy postępowanie, w tym osoby, która wnosi wniosek lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej wniosek;
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pismo do sądu: dla sądu zawsze składa się dwa egzemplarze i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby. Należy pamiętać o jednym egzemplarzy dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pisma.  
Jeśli wniosek będzie wnoszony za pośrednictwem poczty, należy zrobić to listem poleconym i koniecznie zachować dowód jego nadania.  Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz wniosku powinien zawierać komplet załączników. W egzemplarzu kierowanym do sądu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Wniosek o dział spadku należy własnoręcznie podpisać. 

Opłaty za wniosek o dział spadku

Opłata od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł, a jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku – opłaty wynosi 300 zł. 
Uwaga! Gdy wniosek o dział spadku obejmuje zniesienie współwłasności - od wniosku pobierana jest opłata w wysokości 1000 zł, a jeśli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku - opłata wynosi 600 zł.

Wzór wniosku o dział spadku 

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty