Umowa najmu lokalu wzór

Jak napisać umowę najmu lokalu?

W prawym górnym rogu umowy najmu lokalu podaj datę podpisania umowy. Wpisz również miejsce jej zawarcia.

Na początku umowy podaj imiona, nazwiska i numery dowodów osobistych osób, które zawierają umowę najmu. Zaznacz również, że w dalszej części umowy osoba, która chce zamieszkać w wynajętym lokalu, będzie nazywana najemcą, a ta która jej ten lokal  udostępnia - wynajmującym.


Przedmiot umowy najmu lokalu 

W tym punkcie opisujesz dokładnie wynajmowany lokal. Podaj jego adres, powierzchnie, usytuowanie w budynku (np. na parterze, trzecim piętrze itp.), wyposażenie (np.: telefon, internet, kablówka). Wpisz również numer z księgi wieczystej, pod którym zapisany jest lokal.
Uwaga! Koniecznie trzeba podać także okres, na jaki wynajmowane jest mieszkanie oraz datę przekazania kluczy.

Obowiązki najemcy lokalu

W tym paragrafie umowy najmu  podajesz:
  • w jaki sposób osoba, która wprowadza się do wynajętego mieszkania ma prawo z niego korzystać;
  • czego nie wolno jej robić bez porozumienia z właścicielem lokalu;
  • w jakim terminie i jakiej wysokości powinien uiścić czynsz;
  • jakie koszty pokrywa oprócz czynszu (woda, gaz, energia elektryczna itd.).
Uwaga! Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, nie można zapomnieć o punkcie, który będzie dotyczył karnych odsetek za zwłokę w opłatach. 

Obowiązki wynajmującego lokal  

Najemca powinien zadbać, by w umowie było zobowiązanie właściciela lokalu do dokonania koniecznych napraw, uregulowania zaległych płatności itp. Trzeba też wpisać punkt dotyczący jego wizyt (nie powinny mieć miejsca bez uprzedzenia o nich).

Warunki rozwiązania umowy najmu lokalu

Tutaj należy zaznaczyć, że wynajęty lokal powinien być zwrócony właścicielowi w takim stanie, w jakim go przekazał najemcy. Warto też podać, w jakim czasie każda ze stron może wypowiedzieć umowę.
Uwaga! Termin zwykle jest krótszy dla najemcy i dłuższy dla wynajmującego.

Dodatkowe postanowienia umowy najmu lokalu 

Warto postarać się o to, by umowa najmu była bardzo szczegółowa. Oczywiście nie wszystko może być w niej zawarte. Dlatego w razie nieporozumień, można dochodzić swoich praw, powołując się na przepisy kodeksu cywilnego. Trzeba też zaznaczyć, że jakiekolwiek zmiany w umowie muszą być przedstawione w formie pisemnej (w aneksie do umowy).
Uwaga! Każda ze stron musi własnoręcznie podpisać umowę. Umowa powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jedna dla najemcy, druga dla wynajmującego. 
Wzór umowy najmu lokalu

Komentarze

Popularne posty