Prywatny akt oskarżenia wzór

Prywatny akt oskarżenia 

Prywatny akt oskarżenia może wnieść pokrzywdzony celem wszczęcia przez sąd czynności zmierzających do ustalenia czy popełniono przestępstwo.


Akt należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, w który należy wnieść prywatny akt oskarżenia, ale trzeba pamiętać, że karalność przestępstw ściganych  oskarżenia przedawnia się z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem lat 3 od czasu jego popełnienia. 

Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?

Akt oskarżenia może się ograniczyć do:
  • oznaczenia osoby oskarżonego;
  • zarzuconego mu czynu;
  • wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. 
A ponadto należy wskazać:
  • sąd do którego kierowany jest akt oskarżenia;
  • sprawę, której on dotyczy;
  • treść wniosku lub oświadczenia;
  • uzasadnienie;
  • datę i podpis składającego akt. 

Opłaty od prywatnego aktu oskarżenia 

Uiszcza się zryczałtowaną równowartość wydatków. 
Wzór prywatnego aktu oskarżenia


Komentarze

Popularne posty