Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Pozew w postępowaniu nakazowym 

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym wnosi strona umowy dochodząca należności pieniężnej lub świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku), celem wydania nakazu zapłaty zasądzającego określoną sumę pieniędzy/rzecz - od pozwanego na rzecz powoda.

Pozew należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Można go również wnieść przed sąd miejsca wykonania umowy (np. zapłaty lub odbioru rzeczy).
Uwaga! Jeśli strony w umowie, z której powód dochodzi zapłaty - zawarły zapis o poddaniu sprawy właściwości innego sądu niż właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego - właściwy do rozpoznania sporu jest sąd określony w umowie stron.  
Pozew wnosi się, gdy powód dochodzi należności pieniężnej /wydania rzeczy, a obowiązek świadczenia został stwierdzony:
 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminu, w którym wnosi się taki pozew. 
Należy jednak pamiętać o terminach przedawnienia należności. Ogólny termin wynosi 10 lat,  w przypadku świadczeń okresowych - 3 lata.

Inne terminy to:
 • z umowy sprzedaży - 10 lat, a w zakresie sprzedaży w ramach działalności przedsiębiorstwa - 2 lata;
 • z umowy zlecenia - 2 lata;
 • z umowy o dzieło - 2 lata;
 • z umowy o roboty budowlane - 2 lub 3 lata;
 • z umowy najmu i dzierżawy - 3 lata;
 • z umowy użyczenia - 1 rok;
 • z umowy pożyczki - 10 lat;
 • z umowy spedycji i przewozu - 2 lata;
 • z umowy ubezpieczenia - 3 lata;
 • z umowy darowizny - 10 lat. 

Jak wnieść pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym?

Wnosi się go na formularzu urzędowym, gdy będziesz dochodził należności do 10 000 zł, powyżej tej kwoty obowiązuje forma pisemna bez formularza, chyba że będziesz dochodził należności z tytułu dostawy energii lub o zapłatę czynszu lokali mieszkalnych i opłat związanych z takimi lokalami.
Uwaga! W pozwie musisz przywołać wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, bo okoliczności przywołanych później sąd może nie uwzględnić w dalszym toku postępowania. Pozew należy własnoręcznie podpisać.   

Opłaty od pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym 

Opłata od pozwu jest opłatą stałą  w wysokości 1/4 opłaty stałej wg zasad poniższych:
 • do 2000 złotych – 30 złotych;
 • ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
 • ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
 • ponad 7500 złotych – 300 złotych.
Uwaga! Opłata nie może być jednak niższa niż 30 zł. 
Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym


Komentarze

Popularne posty