Powództwo przeciwegzekucyjne wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne 

Powództwo przeciwegzekucyjne może być wniesione przez dłużnika, osobę trzecią, właściciela rzeczy objętej egzekucją oraz osobą domagającą się zwolnienia rzeczy spod egzekucji administracyjnej. Wnoszone jest celem zakończenia egzekucji.
Pozew należy wnieść do sądu, w jakim toczy się egzekucja, Jeśli nie została jeszcze wszczęta powództwo wnosi się przed sąd miejsca zamieszkania/siedziby wierzyciela-pozwanego.
Uwaga! Nie ma z góry ustalonego terminy, w którym należy wnieść taki pozew. Jednak należy to uczynić bez zwłoki. 
W przypadku pozwu osoby trzeciej - powinna ona wnieść pozew w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu rzeczy, a w przypadku powództwa o zwolnienie rzeczy spod egzekucji administracyjnej - powództwo należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego.
Uwaga! Odpis pozwu trzeba dostarczyć bezpośrednio organowi egzekucyjnemu. 

Jak wnieść powództwo  przeciwegzekucyjne?

W pozwie musisz przywołać okoliczności, które uzasadniają powództwo. Możesz:

  • przeczyć zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności;
  • wskazać iż po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane;
  • małżonek, przeciwko któremu sąd nadal klauzule wykonalności wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy.  
Uwaga! Ponadto w pozwie wskaż wszystkie istotne dla sprawy okoliczności, bo inaczej później możesz już z tej możliwości nie skorzystać. 
W piśmie wskaż też:
  • sąd lub inny organ, do którego kierowany jest pozew;
  • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby która wnosi powództwo lub jej pełnomocnika;
  • podpis osoby wnoszącej powództwo;
  • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj powództwo);
  • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
  • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).
Uwaga! Składając pozew do sądu: dla sądu złóż dwa egzemplarze pisma i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Musisz pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie pozwu
Jeśli pozew będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconym i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz pozwu musi mieć komplet załączników. Wraz z egzemplarzem kierowanym do sadu złóż oryginały dokumentów.
Uwaga! Pozew musisz własnoręcznie podpisać.  

Opłaty od powództwa przeciwegzekucyjnego 


Od powództwa pobiera się opłatę stałą w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. 
Wzór powództwa przeciwegzekucyjnego


Komentarze

Popularne posty