Odrzucenie spadku wzór

Oświadczenie o odrzuceniu spadku 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone przez spadkobiercę, a pełnomocnictwo do złożenia takiego oświadczenia powinno być udzielone z podpisem poświadczonym urzędowo. Oświadczenie o odrzuceniu spadku będzie stanowiło deklarację o braku zamiaru bycia spadkobiercą.


Uwaga! Możesz przyjąć albo odrzucić spadek z mocy ustawy i testamentu, możesz odrzucić spadek z ustawi i przyjąć z testamentu i odwrotnie. 
Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli może być uznane względem ich za bezskuteczne.

Wniosek należy złożyć w sądzie spadku- tj. sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, a jeśli nie można go ustalić to w sądzie, w jakim znajduje się miejsce położenia majątku spadkowego lub jego części. W razie braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego.
Uwaga! Oświadczenie o odrzuceniu spadku możesz też złożyć przed notariuszem, który prześle akt notarialny do sądu spadku.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o tytule do spadku, tj. o otwarciu spadku (czyli chwili śmierci). Osoba, która takie oświadczenie złożyła jest traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku.  

Jak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku? 

W oświadczeniu wykazujesz swój tytuł do dziedziczenia a ponadto oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać:
 • imię i nazwisko spadkodawcy;
 • datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 • tytuł powołania do spadku;
 • treść złożonego oświadczenia;
 • wymienienie wszelkich wiadomych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych;
 • wszelkich testamentów;
 • danych, które dotyczą treści i miejsca przechowania testamentów;
 • należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu zmarłego lub o stwierdzenie zgonu, jeśli te dowody nie zostały już poprzednio złożone. 
a ponadto w piśmie wskazujesz:
 • sąd lub inny organ, do którego kierujesz oświadczenie;
 • nazwiska i adresy osób, których postępowanie dotyczy, w tym osoby, która wnosi oświadczenie lub jej pełnomocnika;
 • podpis osoby wnoszącej oświadczenie;
 • oznaczenie rodzaju pisma (tutaj oświadczenie);
 • oświadczenia, dowody, wnioski etc.;
 • wymienienie załączników (np. opłaty, pełnomocnictwo, odpisy itd.).

  Uwaga! Składając pismo do sądu: złóż dwa egzemplarze dla sądu i po jednym egzemplarzu dla każdej innej osoby (tzw. odpisy pisma). Musisz pamiętać o jednym egzemplarzu dla siebie, na którym sąd potwierdzi wniesienie oświadczenia. 
Jeśli oświadczenie będziesz wnosił za pośrednictwem poczty, to zrób to listem poleconymi i koniecznie zachowaj dowód jego nadania. Każdy zostawiony w sądzie egzemplarz powinien mieć komplet załączników.  Wraz z egzemplarzem kierowanym dla sądu składasz oryginały dokumentów.
Uwaga! Oświadczenie musisz własnoręcznie podpisać. 

Opłaty od oświadczenia o odrzuceniu spadku

Opłata wynosi 50 zł.
Wzór oświadczenia o odrzuceniu spadku 


Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Kliknij i sprawdź»

Komentarze

Popularne posty