Akta osobowe część C

Akta osobowe pracownika część C

Pracodawca w części C akt osobowych pracownika gromadzi dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Dokumenty powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Ponadto akta powinny się rozpoczynać wykazem znajdujących się tam dokumentów (pełny wykaz).
Uwaga! Niedopuszczalne jest nanoszenie na zgromadzonych dokumentach odręcznych uwag, adnotacji, sprostowań itp. 
W aktach osobowych pracownika przechowuje się odpisy lub kopię składanych dokumentów, po stwierdzeniu zgodności z oryginałami, których można żądać od pracownika tylko do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów albo kopii.
Uwaga! Obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie całości dokumentacji przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych. Należy też na bieżąco aktualizować dane w nich zawarte. 

Akta osobowe cześć C  

Część C akt osobowych pracownika

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………
Dział / Funkcja …………………………………………………………………………………

Komentarze

Popularne posty