Zasady prawa pracy

Zasady prawa pracy i stosunek pracy

Zasady prawa pracy:

 • prawo do pracy,
 • swoboda nawiązywania stosunków pracy i płacy,
 • poszanowanie godności i dóbr osobistych pracownika,
 • równość pracowników,
 • zakaz dyskryminacji,
 • odpłatność pracy (prawo do godziwego wynagrodzenia),
 • ochrona uprawnień pracowników,
 • prawo pracowników i pracodawców do tworzenia i przystępowania do organizacji zawodowych,
 • partycypacja pracownicza.

Czym jest stosunek pracy?

Stosunek pracy -  stosunek prawny, w którym obowiązkiem pracownika jest osobiste i zgodne z poleceniami pracodawcy świadczenie pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, zaś obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie warunków, które umożliwiają pracownikowi jej wykonywanie oraz wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń w terminie.

Nawiązanie stosunku pracy

Co powoduje nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą?
 • Uwaga! Są różne sposoby nawiązywania stosunku pracy. Wszystko zależy od tego, do jakiej grupy pracowników się należy.
Nawiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą powodują:
 • umowa o pracę;
 •  powołanie – tą drogą nawiązuje się stosunek pracy z niektórymi pracownikami służby państwowej, np. w wojsku, służbie zdrowia. Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska. Odwołanie ze stanowiska jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę;
 • wybór – tą drogą nawiązuje się stosunek pracy wówczas, gdy z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Dotyczy to na przykład członków władz organizacji społecznych pracujących etatowo, członków zarządu spółdzielni i spółek kapitałowych, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutami obsadzanie kierowniczych stanowisk wymaga aktu wyboru;
 • mianowanie – tą drogą powstaje stosunek pracy niektórych kategorii pracowników państwowych, np. prokuratorów, funkcjonariuszy policji, żołnierzy w służbie zawodowej, sędziów, urzędników administracji państwowej. Mianowanie jest jednostronnym aktem organu państwowego. Do powstania stosunku pracy potrzebna jest zgoda pracownika w postaci przyjęcia nominacji;
 • spółdzielcza umowa o pracę – jest źródłem stosunku pracy pomiędzy spółdzielnią pracy a pracownikiem jako jej członkiem.

Komentarze

Popularne posty