Przejdź do głównej zawartości

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy? 

Urlopy okolicznościowe są płatnymi zwolnieniami od pracy. Pracodawca przy ustalaniu wynagrodzenia za ten okres oraz za czas nie wykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, powinien zastosować zasady, które obowiązują przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki, które ustala się w wysokości przeciętnej (składniki zmienne) należy obliczyć z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie z pracy z tytułu urlopu okolicznościowego (a nie jak przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w wysokości średniej z 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc rozpoczęcia urlopu).Uwaga! Obliczając wynagrodzenie za urlop okolicznościowy należy więc uwzględnić wynagrodzenie stałe i zmienne w wysokości, która przysługuje za miesiąc, w którym udzielany jest urlop okolicznościowy, bez względu na wysokość wynagrodzenia w poprzednich miesiącach.  

Przykładowe obliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

Pracownik w czerwcu korzystał z dwóch dni urlopu okolicznościowego. Otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze 2500 zł oraz miesięczne premie regulaminowe w wysokości od 10% do 30% płacy podstawowej. Premia jest zmniejszana za czas niezdolności do pracy i za czerwiec wyniosła 250 zł. Średnia miesięczna premia z 12 miesięcy wynosi 479,17 zł, przed potrąceniem składek na ZUS. 

Obliczenie stawki za godzinę pracy ze stałego składnika wynagrodzenia:

Stałą pensję, tj. 2500 zł dzielimy przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania w czerwcu, czyli przez 160 godzin:

2500 zł : 168 godzin = 15,63 zł.

Obliczenie stawki godzinowej ze składnika zmiennego, tj. premii regulaminowej:

W czerwcu pracownik wypracował zmienny składnik wynagrodzenia, jakim jest premia, w wysokości 250 zł. Dzielimy ją przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w czerwcu, tj. przez 144 godzin (160 godzin – 16 godzin urlopu okolicznościowego):

250 zł : 144 godzin = 1,74 zł.

Do tak obliczonej stawki za 1 godzinę pracy ze zmiennych składników należy dodać stawkę za 1 godzinę pracy z pensji zasadniczej. Następnie wynik trzeba pomnożyć przez liczbę godzin urlopu okolicznościowego, uzyskując w ten sposób wynagrodzenie za urlop okolicznościowy:

15,63 zł + 1,74 zł = 17,37 zł,

17,37 zł × 16 godzin urlopu okolicznościowego = 277,92 zł.


Za dwa dni urlopu okolicznościowego pracownikowi przysługuje 277,92 zł.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.