Umowa zlecenie z rachunkiem

Umowa zlecenie + rachunek

Umowę zlecenie reguluje art. 734 - 751 Kodeksu Cywilnego. Polega ona na tym, że osoba, która przyjmuje zlecenie jest zobowiązana do dokonania określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie, za których ostateczne efekt nie jest odpowiedzialny (odmiennie od umowy o dzieło, która jest umową rezultatu).

Może być ona zależna od woli stron, umową odpłatną lub nieodpłatną
Uwaga! Jeżeli jednak ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że osoba przyjmująca zlecenie ma je wykonać nieodpłatnie, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, które zależy od umowy stron. Jeśli wysokość wynagrodzenia nie została określona w umowie, to wówczas należy się wynagrodzenie "odpowiadające wykonanej pracy".
Osoba przyjmująca zlecenie musi w zasadzie wykonać czynność do której się zobowiązała osobiście i powinna przy tym działać z należytą starannością.
Uwaga! Dopuszcza się możliwość wykonania zlecenia przez osobę trzecią - zastępcę i jest to, można powiedzieć, niemalże podstawowa różnica pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia
Powierzenie zlecenia osobie trzeciej jest możliwe wtedy gdy to wynika z umowy i następuje po zawiadomieniu o tym fakcie osoby dającej zlecenie, a osoba przyjmująca zlecenie odpowiada za niewłaściwe działanie zastępcy, ale tylko na zasadzie winy w wyborze.

Wypowiedzenie umowy zlecenie 

Umowę można w każdej chwili wypowiedzieć i może to zrobić każda ze stron.  Jeżeli czyni to osoba dająca zlecenie, powinna zwrócić poniesione przez drugą stronę wydatki, a w razie
odpłatnego zlecenia uiścić odpowiednią część wynagrodzenia. Jeżeli umowa  jest wypowiadana  przez przyjmującego zlecenie odpłatne, bez ważnego powodu, odpowiada on wobec drugiej strony
za powstałą z tego tytułu szkodę.

Umowa zlecenia powinna określać:
  • rodzaj zawartej umowy, która powinna wynikać z nazwy i treści,
  • datę rozpoczęcia jak i zakończenia wykonywania umowy,
  • oświadczenie zleceniobiorcy, o tym, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi,oświadczenie zleceniobiorcy czy z racji wykonywania umowy chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
  • miejsce wykonywania umowy,
  • zasady ustalania wynagrodzenia.
Wzór umowy zlecenie 

 Rachunek do umowy zlecenie Oświadczenie zleceniobiorcy dla potrzeb ubezpieczeń społecznych 


Komentarze

Popularne posty