Umowa uaktywniająca wzór

Umowa uaktywniająca z nianią - wzór

Umową uaktywniającą jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosowane są przepisy dotyczące umowy zlecenia, na podstawie której niania sprawuje opiekę nad dziećmi.


Uwaga! Umowa uaktywniająca zawierana jest w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
Umowa uaktywniająca  określa:
  • strony umowy,
  • cel i przedmiot umowy,
  • czas i miejsce sprawowania opieki,
  • liczbę dzieci powierzonych opiece,
  • obowiązki niani,
  • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
  • czas, na jaki umowa została zawarta,
  • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Przykładowy wzór umowy uaktywniającej  

1.Niepotrzebne skreślić. 

Komentarze

Popularne posty