Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej przyznania emerytury?

W pierwszej kolejności należy wskazać sąd, do którego kierowane będzie odwołanie, a także organ za pośrednictwem którego jest ono składane.
Uwaga! Dla prawidłowego określenia tych danych pomocna jest decyzja, która podlega zaskarżeniu. W pouczeniu powinna ona wskazywać właściwy sąd. Od decyzji w sprawie emerytury wnosi się odwołanie do sądu okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.  
Następnie wpisuje się imię i nazwisko oraz adres osoby odwołującej się, a jeśli nie działa ona osobiście, trzeba oznaczyć przedstawiciela ustawowego  lub pełnomocnika. Należy określić miejsce zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.
Uwaga! Pismo powinno być zatytułowane przy użyciu np. określenia, że jest to odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury.
Zaskarżoną decyzję należy oznaczyć, a  przede wszystkim trzeba wskazać organ, który wydał decyzję, datę jej wydania, a także numer lub znak sprawy.

W odwołaniu należy zwięźle określić dlaczego jest składane. Odwołujący się powinien określić. czy żąda uchylenia czy też zmiany w całości lub w części decyzji ZUS.
Uwaga! Jeżeli przyznanie świadczenia emerytalnego uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, sąd odrzuci odwołanie, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS i odwołanie to jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia.
Uzasadnienie odwołania  od decyzji ZUS w sprawie emerytury 

Trzeba tutaj jasno określić i zwięźle uzasadnić zarzuty i wnioski. W przypadku zarzutów po prostu wystarczy wskazać wadliwość decyzji (np. że ZUS pominął przy ustalaniu stażu wymaganego do nabycia uprawnień emerytalnych pewien okres zatrudnienia).
Uwaga! Uzasadnienie jest bardzo ważne, ale powinno być krótkie i konkretne. Treść uzasadnienia jest oczywiście zależna od okoliczności danej sprawy. Jeśli np. odwołujący wskaże, że ZUS pominął okres zatrudnienia, który w jego ocenie powinien być uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury, to wtedy w uzasadnieniu powinien określić, o jaki okres chodzi oraz przytoczyć argumenty, które będą przemawiać za jego uwzględnieniem, a w miarę potrzeby także dowody. 
Odwołanie należy własnoręcznie podpisać  albo powinien to zrobić przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Odwołanie należy wnieść do oddziału ZUS w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji

Podstawa prawna:
  • art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.)
  • .art. 477 [8]-477 [14] ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
  • art. 14 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227).

    Komentarze

    Popularne posty