Rozliczenie podróży służbowej


Rozliczenie kosztów podróży służbowej


Pracownik rozlicza koszty podróż służbowej:
  • nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia tej podróży, ponadto
  • musi załączyć rachunki, faktury, lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków, które objęte są ryczałtami.

W przypadku, gdy pracownik podczas podróży służbowej korzystał z samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru będącego jego własnością przysługuje:

  • zwrot kosztów przejazdu w wysokości, która  stanowi iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.

Uwaga! Stawka za jeden kilometr nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

Stawka za jeden kilometr nie może być wyższa niż:

1) dla samochodu osobowego :

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,
3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Uwaga! Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania (brak rachunku, faktury itp.).

Komentarze

Popularne posty