Wysokość składki zdrowotnej 2014 r.

Składka zdrowotna w 2014 r. 

W 2014 roku płacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wynosi 8,67 zł.

Składka zdrowotna 2014 – podstawa wymiaru

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2014 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 roku.

75% z 4005,97 zł wynosi 3004,48 zł.
Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej, która obowiązuje w okresie styczeń - grudzień 2014 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 270,40 zł.

Odliczenie składek zdrowotnych od podatku w 2014 roku

Podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta wynosi 9% podstawy jej ustalenia rocznie.

Uwaga! Odliczeniu podlega jednak tylko 7,75% tej podstawy. Miesięczne i roczne kwoty odliczenia składek zdrowotnych przedstawia tabela ZUS

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2014W tabeli przedstawione są odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak obliczono?

W styczniu 2014 odliczona została składka za grudzień 2013 (płatne do 10.01), a w lutym odliczono składkę za styczeń 2014 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1 427,66 zł za okres 01- 02.2014 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2013 i za styczeń 2014 (710,67+ 716,99 = 1427,66zł).

W danym roku odliczeniu podlegają składki, które zostały faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.
Wykaz stawek składek ZUS obowiązujących w 2014 roku - firmy opłacające pełny ZUS

Poniższe kwoty obliczono  na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).


* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%.

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy).

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy).

33,71 zł - Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP.

Wykaz stawek wszystkich składek ZUS obowiązujących w 2014 roku - nowe firmy korzystające z preferencyjnego ZUS-u
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych.

** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę,
zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2014r.: 1680,00 zł).

418,83 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP).

431,18 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP).

Komentarze

Popularne posty