Wniosek o urlop wypoczynkowy wzór

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy 

1. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 2 KP).2. Pracownik, który podejmuję swoją pierwszą pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów nabywa on w każdym następnym roku kalendarzowym (art. 153 KP).

3. Wymiar urlopu wynosi 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat (art. 154 § 1 KP). Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczany jest także okres nauki na zasadach określonych w art. 155 KP.

4. Urlop wypoczynkowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542 KP).

5. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 KP).

6. Na wniosek złożony przez pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 KP).

7. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika, który należy umotywować ważnymi przyczynami. Przesunięcie urlopu jest też dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenia toku pracy (art. 164 KP).

8. Część urlopu, który został niewykorzystany przez pracownika z powodu jego choroby lub urlopu macierzyńskiego przysługuje w innym terminie (art. 166 KP).

9. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Żądanie udzielenia urlopu należy zgłosić  najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia  (art. 1672 KP).

10. Urlopu nie wykorzystanego w danym roku kalendarzowym należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 KP).

11. Roszczenie z tytułu nie wykorzystania urlopu ulega przedawnieniu po 3 latach (art. 291 § 1 KP).
Wniosek o urlop wypoczynkowy 


...................................................                        ........................................................
(imię i nazwisko pracownika)                                      (miejscowość i data)
...................................................
(dział)
...................................................
(stanowisko)
Pan (Pani)
..........................................................
(oznaczenie pracodawcy)

Wniosek o urlop wypoczynkowy


Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w dniach od .................................... do ...................................... 200 ..... roku. Ogółem ................... dni urlopu przypadających na dni pracy.
 ........................................ ................................................................  ..................................
(podpis pracownika)      (podpis bezpośredniego przełożonego)       (podpis pracodawcy)        

Komentarze

Popularne posty