Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?


Prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego (podobnie jak z dodatkowego urlopu macierzyńskiego) jest przywilejem pracownika, a nie jego obowiązkiem. Tak więc może on podjąć decyzje o rezygnacji części lub całości urlopu rodzicielskiego.

Jak zrezygnować z części lub całości urlopu rodzicielskiego?


O rezygnacji z części lub całości urlopu rodzicielskiego pracownica (bo dotyczy to przypadków, w których wniosek o urlop rodzicielski został złożony bezpośrednio po porodzie przez pracownicę) składa pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

Uwaga! Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek.

Po rezygnacji przez pracownicę z całości lub części urlopu rodzicielskiego może skorzystać pracownik ojciec dziecka. W tym celu powinien on złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z części takiego urlopu.

Uwaga!  W tym przypadku wniosek pracownika jest dla pracodawcy również wiążący i nie może odmówić pracownikowi takiego urlopu lub jego części.

Należy tutaj wspomnieć o tym, że w przypadku dzielenia urlopu rodzicielskiego między obydwoje rodziców nie mają oni całkowitej swobody co do wymiaru poszczególnych części urlopu, jakie będą wykorzystywać. W takim przypadku stosowany jest art. 182[1a] § 2, zgodnie z którym urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Wzór wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego 


Miasto, dn. ………………………….

…………………
imię i nazwisko
…………………
stanowisko
……………………….
jednostka organizacyjna


Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania  w całości/części z urlopu rodzicielskiego


Na podstawie art. 1793 § 1 i 2 Kodeksu pracy informuję o rezygnacji z całości/części* urlopu rodzicielskiego w wymiarze…………………………………..........

Jednocześnie zwracam się o dopuszczenie mnie do pracy z dniem ……………………

……….………………………………………           ……….……………………………..
(pieczęć, podpis kierownika
jednostki organizacyjnej)                                                           (podpis pracownika)

Komentarze

Popularne posty