Pozew do sądu pracy

Co napisać z pozwie do sądu pracy?

Jeżeli zostałeś zwolniony przez pracodawcę, to masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i odwołać się do sądu pracy, składając pozew. Informacja o terminie odwołania jest w pouczeniu zawartym w wypowiedzeniu umowy o pracę.
Uwaga! W tym czasie możesz wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.
Natomiast trzy lata masz na złożenie pozwu w sprawach o:
  • niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
  • niewypłaconą odprawę;
  • dyskryminację;
  • mobbing.
Po trzech latach roszczenia wobec pracodawcy się przedawniają.Na rozwiązaniu umowy o pracę albo rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia powinna być informacja, do którego sądu pracy powinieneś się odwołać.

W pozwie do sądu pracy trzeba określić swoje żądania, np. że domagasz się przywrócenia do pracy. W sprawie o wypłatę odszkodowania, zapłatę za godziny nadliczbowe itp. podajesz kwotę brutto. Gdy jesteś ofiarą mobbingu, możesz złożyć pozew o zadość uczynienie za krzywdę.
Uwaga! Musisz tez przedstawić uzasadnienie swojego roszczenia, np. że zostałeś zwolniony bez podania przyczyny. Możesz załączyć również wnioski dowodowe.
Nie musisz wnosić żadnych opłat, chyba zę Twoje roszczenie przekracza 50 tys. zł. Wtedy musisz zapłacić 5% żądanej kwoty.
Uwaga! Zanim pójdziesz do sądu,  warto zgłosić się do Okręgowego Inspektoratu Pracy, gdzie uzyskasz darmową pomoc prawną.
Wzór pozwu o przywrócenie do pracy Miasto, dnia ……………….

Sąd Rejonowy.........


Powód: ………………….. / imię i nazwisko /
zamieszkały …………………………
……………………………………….

Pozwany: ……………………………………….
……………………………………….
/ nazwa i adres zakładu pracy /

POZEW o przywrócenie do pracy


Wnoszę o:

1. przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy,
2. zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm
przepisanych,
3. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda,
4. nadanie wyrokowi w pkt. 1 klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie 

Powód zatrudniony był u pozwanego od ……… roku, początkowo na stanowisku
…………………,a następnie jako ………………….. na ………………. etat z umówionym
wynagrodzeniem w wysokości ………... zł miesięcznie.

Dowód: umowa o pracę z dnia ………… r.

W dniu ………………………. r. pozwany zakład pracy rozwiązał z powodem umowę
o pracę w trybie natychmiastowym, podając jako przyczynę – ……………………………
……………..................................................................

Dowód: pismo z dnia …………………... r.

Zdaniem powoda, podana przyczyna wypowiedzenia jest nieprawdziwa, a postawione
powodowi zarzuty są niezgodne z prawdą, ponieważ
……………….......................... ....................................................................................................
...................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................

W świetle przedstawionych okoliczności powództwo jest uzasadnione i zasługuje na
uwzględnienie w całości.

W załączeniu:

1. Kopia pozwu dla pozwanego
2. Kopia umowy o pracę
3. Kopia pisma rozwiązującego umowę o pracę
4. ………………………………………………

…………………………
/ podpis powoda /

Komentarze

Popularne posty