Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego 


Pracownikowi, który posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje, oprócz urlopu przewidzianego w przepisach Kodeksu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, którego wymiar wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Uwaga! Pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do pierwszego urlopu po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wymienionych stopni niepełnosprawności (podstawa prawna: art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721).

Dodatkowy urlop udzielany jest podobnie jak zwykły urlop wypoczynkowy (np. przeliczając go na godziny). Podobne są także zasady jego przedawnienia. Niewykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym urlop przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy i należy go wykorzystać do końca września.

Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego 


Pracodawca ustalając wymiar urlopu pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, powinien zsumować urlop, który należy się pracownikowi na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz urlop dodatkowy.

Dla przykładu: w przypadku pracownika posiadającego 15-letni staż pracy urlop wypoczynkowy wyniesie 26 dni urlopu podstawowego + 10 dni urlopu dodatkowego = 36 dni urlopu.

Zasadą jest, że przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego 1 dzień urlopu = 8 godzinom pracy. Jednak w przypadku pracowników, dla których dobowa norma czasu pracy, która wynika z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin, udzielając urlopu, stosuję się tę niższą normę.

W niektórych przypadkach dotyczy to pracowników niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Będzie tak w sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy (lub w razie jego braku np. lekarz leczący pracownika) stwierdzi w zaświadczeniu, że wobec danego pracownika należy zastosować obniżoną normę czasu pracy, która wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Uwaga! Przed 2012 rokiem te normy były stosowane wobec wszystkich pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, obecnie w przypadku braku wspomnianego zaświadczenia lekarskiego pracownicy ci zachowują zwykłe normy: 8 i 40 godzin.

Udzielanie urlopu przy obniżone normie czasu pracy 


W takim przypadku  przy udzielaniu urlopu 1 dzień urlopu będzie odpowiadał 7 godzinom pracy.

Uwaga! Dotyczy to całego urlopu, a nie tylko dodatkowych 10 dni. 

Tak więc  36 dni urlopu = 252 godziny urlopu (36 dni × 7 godzin = 252 godziny). Jest to pula urlopowa pracownika, z której należy odjąć tyle godzin, ile pracownik przepracowałby w dniu wykorzystania urlopu, gdyby wówczas pracował.

Powyższe zasady ustalania i udzielania urlopu pracownikom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności należy stosować niezależnie od tego, czy pracuje on w zakładzie pracy chronionej, czy też u pracodawcy, który nie ma  takiego statusu. Decydujące jest jedynie posiadanie przez pracownika odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności, a także  zaświadczenia o konieczności zastosowania obniżonej normy czasu pracy.

Komentarze

Popularne posty