Uprawnienia pracowników na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich


Jakie uprawnienia mają pracownicy na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich?


Pracownicy, którzy korzystają z dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów ojcowskich, urlopów na warunkach urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów na warunkach urlopów macierzyńskichurlopów rodzicielskich mają takie same uprawnienia, jak pracownicy, którzy podlegają szczególnej ochronie z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Szczególne uprawnienia pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich


Pracownicy korzystający z:

  • urlopu macierzyńskiego
  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego -
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • urlopu ojcowskiego;
  • urlopu rodzicielskiego.
Ich dodatkowe uprawnienia:

żądanie pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne wiąże sąd, który nie może uznać tego żądania za niemożliwe lub niecelowe i zasądzić na rzecz pracownika wyłącznie odszkodowania,

prawo żądania przez pracownika przed sądem uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy również w stosunku do umów, które zostały zawarte na czas wykonania określonej pracy lub umów na czas określony,

prawo do wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku przywrócenia pracownika przez sąd do pracy, któremu niezgodnie z prawem rozwiązano umowę bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem,

prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem,

obowiązek pracodawcy do przesunięcia urlopu wypoczynkowego na termin późniejszy w przypadku niemożności skorzystania z tego urlopu przez pracownika z powodu korzystania z wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem,

obowiązek pracodawcy do udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym w przypadku niewykorzystania przez pracownika części urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem,

zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę na zasadach określonych w art. 177 Kodeksu pracy z pracownikami w okresie przebywania na wszystkich urlopach związanych z rodzicielstwem.


Komentarze

Popularne posty