Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym


Pracodawca zawierający umowę o pracę z pracownikiem młodocianym, powinien zawrzeć w takiej umowie wszystkie elementy, które są wymagane przy zawieraniu umowy o pracę z pracownikiem dorosłym.

Dodatkowo w treści takiej umowy należy określić:

  • rodzaju przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  • czasu trwania i miejsca odbywania przygotowania zawodowego,
  •  sposobu dokształcania teoretycznego. 

Do zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, które dotyczą umów o pracę na czas nieokreślony, a to oznacza, że podpisując umowę o pracę z pracownikiem młodocianym należy ją zawrzeć na czas nieokreślony, a nie np. na okres próbny czy czas określony.

Uwaga! Jedynym wyjątek od tej zasady został zawarty w przepisach szczegółowych, które regulują zatrudnianie pracowników młodocianych, tj. w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278). 

Wyjątek ten dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają w celu nauki zawodu większą liczbę pracowników młodocianych, niż wynika to z ich potrzeb. Mogą oni zawierać z pracownikami młodocianymi umowy o pracę  w celu przygotowania zawodowego na czas określony.

Uwaga! Okres ten nie może być krótszy niż okres kształcenia określony w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub okres kształcenia wymagany do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.

Jeżeli przygotowanie zawodowe ma polegać na przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, to wtedy pracodawca nie może skorzystać z takiej możliwości.  Przestają go również obowiązywać ograniczenia, które dotyczą wypowiedzenia pracownikowi takiej umowy o pracę. Do tych nowo zaistniałych warunków pracodawca i pracownik muszą dostosować wiążącą ich umowę. Można to uczynić w formie porozumienia stron (aneksu) zmieniającego treść umowy o pracę.

Uwaga! Pracownik młodociany po zakończeniu nauki zawodu jest nadal zatrudniony na podstawie tej samej umowy o pracę na czas nieokreślony, a zmianie ulegają jedynie warunki jego zatrudnienia, które dotyczą w szczególności stanowiska pracy i jego pensji. 

Komentarze

Popularne posty