Świadczenie przedemerytalne 2014 r.

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?


Podwyższenie wieku emerytalnego, a także duże bezrobocie sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych.


Uwaga! W 2013 r. pieniądze z tego tytułu otrzymywało ponad 155 tys. osób (o ponad 30 tys. więcej niż w 2012 r.). 

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?


Przyznawane jest ono osobom, które nie nabyły jeszcze prawa do emerytury, a jednocześnie straciły możliwości wykonywania pracy zarobkowej, ale uwaga - nie jest jednak to samo co wcześniejsza emerytura. Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest tylko wtedy, gdy w zakładzie pracy, który zwolnił pracownika  przepracował on co najmniej 6 miesięcy.

Uwaga! Nie może to być zwolnienie z winy pracownika, np. dyscyplinarne.

Jakie warunki przy świadczeniu przedemerytalnym?  


Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić szereg warunków dotyczących m.in. wieku i stażu pracy.

Gdy pracownik straci pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (np. z powodu zwolnień grupowych, likwidacji stanowiska), świadczenie przedemerytalne może być wypłacane kobietom, które ukończyły co najmniej 55 lat (mężczyźni - 61 lat) i mają co najmniej 30 lat stażu pracy (mężczyźni -35 lat).

Uwaga! Kryterium wiekowe może być pominięte, jeżeli do dnia rozwiązania umowy o pracę kobieta miała co najmniej 35-letni staż pracy (mężczyzna - 40 -letni).


Jeśli firma została zlikwidowana lub ogłosiła upadłość, może być ono wypłacane kobietom, które ukończyły co najmniej 56 lat (mężczyźni -61 lat) oraz mają co najmniej 20-letni staż pracy (mężczyźni 25 lat).

Uwaga! Kryterium wiekowe może być pominięte, jeśli kobieta do 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy miała co najmniej 34-letni staż pracy (mężczyzna 39 lat).  

Do stażu pracy liczą się okresy składkowe (pracowaliśmy i od naszego wynagrodzenia odprowadzano składki) i nieskładkowe (studia, urlop wychowawczy). Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Uwaga! Kryterium wiekowo-stażowe to nie wszystko, bo trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki. 

I tak:

Trzeba zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i przez co najmniej 36 miesiecy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie można bez uzasadnionej przyczyny odmówić zaproponowanej przez PUP oferty pracy (również prac interwencyjnych).

Po upływie tych 6-miesięcznego okresu trzeba nadal być osobą bezrobotną i dopiero wtedy można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Uwaga! Należy to zrobić w ciągu 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. To termin nieprzekraczalny.

Jeżeli przysługuje nam jednocześnie prawo do świadczenia przedemerytalnego i reny rodzinnej albo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, ZUS wypłaca tylko jedno z tych świadczeń.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?


Do świadczenia przedemerytalnego można dorabiać, ale z pewnymi ograniczeniami.

Uwaga! Podane limity będą obowiązywać do 28 lutego 2015 r.

Jeśli miesięcznie zarobi się więcej niż 25% średniego wynagrodzenia brutto (912,60 zł) - ZUS zmniejszy świadczenie, a gdy dochód z dodatkowej pracy przekroczy 2555,10 zł miesięcznie - ZUS wstrzyma wypłatę świadczeń. 

Komentarze

Popularne posty