Skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Może to być jednostronna decyzja pracodawcy przy zaistnieniu określonych okoliczności przewidzianych prawem lub może to wynikać z porozumienia zawartego między stronami umowy o pracę.

Uwaga! Jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę może nastąpić wyłącznie w przypadku ustania stosunku pracy spowodowanego ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy albo innymi przyczynami niedotyczącymi pracowników.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, która zastała zawarta na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, to wtedy pracodawca ma prawo, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1-miesiąca.

Uwaga! W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą cześć okresu wypowiedzenia. 

Zgodnie z tą regulacją, jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę może dotyczyć wyłącznie 3-miesiecznego okresu i może być skrócone maksymalnie do 1 miesiąca. Tak wiec pracodawca nie ma prawa skrócić wypowiedzenia np. do 2 tygodni, bo takie działanie zostanie uznane za bezprawne, naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.


Uwaga! Pracodawca ma prawo skrócić okres wypowiedzenia o 1 miesiąc, a także o 2 miesiące, ale nie może przekroczyć granicy okresu gwarantowanego w Kodeksie pracy. 

Skracanie okresu wypowiedzenia na podstawie porozumienia stron W tym przypadku występują nieco inne reguły.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strony, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich, maja prawo ustalić wcześniejszy termin  rozwiązania umowy o pracę.

Uwaga! Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Według ekspertów od prawa pracy, zastosowanie porozumienia stron do skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie ma znaczenie jej rodzaj i jeśli taka jest wola stron, mogą one skrócić okres wypowiedzenia w przypadku łączącej ich  umowy na czas nieokreślony, określony czy na zastępstwo.

Bez znaczenia jest także to, która strona występuje z inicjatywą. Skrócenia za porozumieniem stron można dokonać w każdym czasie  po wypowiedzeniu, wyznaczając dowolny termin rozwiązania stosunku pracy.

Według obowiązujących przepisów nie wymagana jest forma pisemna dla takiego skrócenia, ale dla celów dowodowych pracodawca i pracownik powinni potwierdzić na piśmie swoje porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia .

Uwaga! Jest ono możliwe dopiero po wypowiedzeniu umowy przez jedną ze stron. 

Wcześniejsze porozumienie w tym zakresie, np. na etapie zawierania umowy o pracę, jest niedopuszczalne i sprzeczne z przepisami prawa pracy o wypowiedzeniach.

Uwaga!  W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie.

Komentarze

Popularne posty