Stosowanie kar porządkowych

Procedura stosowania kar porządkowych 

Stosowanie przez pracodawcę kar porządkowych względem pracownika jest ograniczone dwoma terminami.
Uwaga! Pracodawca nie może zastosować kary porządkowej po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Jeżeli upłynie którykolwiek z tych terminów, to pracodawca traci możliwość ukarania pracownika za określone naruszenie obowiązków służbowych.
Pracodawca jest zobowiązany przed zastosowaniem kary porządkowej wysłuchać pracownika w zakresie okoliczności naruszenia jego obowiązków. Może to być zarówno wysłuchanie w formie ustnej, jak i pisemnej, jeżeli uzasadnia to specyfika pracy danego pracownika. Jeżeli z powodu nieobecności w pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg 2-tygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do czasu jego powrotu do pracy.

Zastosowanie kary porządkowej 

Polega to na przedstawieniu pracownikowi  pisemnej informacji w tym zakresie, w której obowiązkiem pracodawcy jest podanie 3 obligatoryjnych elementów, tj.:
  • rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych;
  • daty dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia;
  • informacji o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni sprzeciwu od nałożonej kary. 

Komentarze

Popularne posty