Praca na urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy a praca

Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność zarobkową, a także naukę lub szkolenie, ale tylko wtedy jeśli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.Dla przykładu: pracownica na urlopie wychowawczym podjęła prace na podstawie umowy zlecenia. Praca zajmuje jej 2-3 godziny dziennie i wykonuje ja w domu. W takim przypadku wykonywanie pracy zarobkowej jest dozwolone, ponieważ nie doszło do zaprzestania osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Jeżeli pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (np. podjął pracę na pełny etat u innego pracodawcy), to wtedy wzywa go do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wezwania.

Takie wezwanie pracodawca może wystosować również w razie stwierdzenia, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, oczywiście poza przypadkiem, w którym jest to dopuszczalne na okres 3 miesięcy.

Przerwanie urlopu wychowawczego


Pracownik ma prawo zrezygnować z urlopu wychowawczego:


  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Komentarze

Popularne posty