Ochrona danych osobowych pracownika

Udostępnianie danych osobowych pracownika 

Według przepisów prawa pracy pracodawca może żądać od osoby podejmującej pracę podania następujących danych:

  • imienia (imion) i nazwiska,
  • imion rodziców,
  • daty urodzenia,
  • miejsca zamieszkania (adresu zamieszkania),
  • wykształcenia,
  •  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
Uwaga! Pracodawca nie może więc żądać od kandydata do pracy innych danych, np. o stanie cywilnym czy rodzinnym.

Żądanie od kandydata do pracy innych informacji (np. zaświadczenia o niekaralności) jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy ze względu na rodzaj zatrudnienia zezwalają na to  odpowiednie przepisy prawa pracy lub gdy jest w nich zapisane, że określone stanowisko może być objęte jedynie przez osobę wcześniej niekaraną.
Uwaga! W innych przypadkach żądanie takiego zaświadczenia przez pracodawcę od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest niedopuszczalne. 

Dane osobowe po zatrudnieniu pracownika 

Od zatrudnionego już pracownika, oprócz podanych wyżej danych, pracodawca ma prawo domagać się od niego także:

  • innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (np. ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • numeru PESEL,
  • innych danych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia w kwestionariuszu
osobowym lub w inny sposób, np. przez okazanie dowodu osobistego.
Uwaga!  Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika innych danych, niż tych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy lub innych ustaw. Trzeba o tym koniecznie pamiętać, gdyż przetwarzanie danych osobowych, co do których nie jest się uprawnionym na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Komentarze

Popularne posty