Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Kodeks pracy wskazuje wiele obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy już od pierwszego dnia po zatrudnieniu pracowników w zakładzie.
Uwaga! Wszystkie te obowiązki są dla pracodawcy bezwzględnie obowiązujące, a działania, które podejmuje pracodawca w zakresie bhp  nie mogą w żaden sposób obciążać finansowo pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy jest organizowanie pracy każdemu z pracowników, którzy są zatrudnieni w zakładzie pracy w sposób zapewniający maksymalną ochronę zdrowia i życia. W szczególności ma on obowiązek zapewnić:

  • przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  • wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itd.),
  • wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Obowiązkiem pracodawcy oraz osoby kierującej pracownikami jest znajomość, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisów, w tym przepisów oraz zasad bhp. Pracodawca i osoby, które w jego imieniu prowadzą nadzór nad pracą pracowników, muszą zatem przestrzegać szczegółowych przepisów, które dotyczą bezpiecznego organizowania stanowisk pracy, sposobu zabezpieczenia tych stanowisk przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami w środowisku pracy.

Komentarze

Popularne posty